Α' Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ''Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ακτινολογικό πακέτο)''

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ως κάτωθι:

  1. Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Γενικής – Ουρολογικής Χρήσης. 
  2. Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα με Οριζόντια Τράπεζα & Όρθιο Bucky.
  3. Σύστημα Ακτινοσκοπικό - Ακτινολογικό Τηλεχειριζόμενο Ψηφιακό Συγκρότημα.
  4. Σύστημα 3D Ψηφιακής  Μαστογραφίας με σταθμό επεξεργασίας και CAD.
  5. Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών & Παρελκομένων Αυτού.
  6. Ψηφιακό Σύστημα Πανοραμικών / Κεφαλομετρικών Ακτινολογικών Εξετάσεων. 
  7. Φορητό Ψηφιακό Ακτινολογικό C-Arm για ορθοπεδικά περιστατικά και DSA. 

Η διάρκεια ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 18 Ιουνίου 2018 έως και την  3 Ιουλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Σχόλια

Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές Αξονικού Τομογράφου 16 τομών και παρελκόμενων αυτού, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια.

1,Ανιχνευτής

Προδιαγραφή
1.3 Εύρος πάχους τομής, mm 0,7mm (ελάχιστη τιμή) έως και 5mm (μέγιστη τιμή)

Για την δυνατότητα συμμετοχής όλων των εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω:

1.3 Εύρος πάχους τομής, mm 0,7mm (ή μικρότερο) έως και 5mm (ή μεγαλύτερο)

4.Ακτινολογική Λυχνία

Προδιαγραφή
4.4 Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό
μέγεθος (ονομαστικό ή ισοδύναμο. Να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία) ≥ 300

Για την δυνατότητα συμμετοχής όλων των εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω:

4.4 Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό
μέγεθος (ονομαστικό ή ισοδύναμο. Να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία) Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

Προδιαγραφή
4.5 Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 KV και 200 mA, sec
≥ 80

Για την δυνατότητα συμμετοχής όλων των εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω:

4.5 Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 KV και 200 mA, sec
Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

7. Δόση Ακτινοβόλησης

Προδιαγραφή

7.2 Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι ανασύνθεσης για μείωση δόσης σε επίπεδο raw data. Ναι. Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση

Προς εξασφάλιση συμμετοχής της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία και αποφυγή παρερμηνειών, προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω, γνωρίζοντας πως δεν επηρεάζει καθόλου το κλινικό αποτέλεσμα λειτουργίας του συστήματος:

7.2 Επαναληπτικό Αλγόριθμο ανασύνθεσης για μείωση δόσης σε επίπεδο raw data. Ναι. Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση

10. Κλινικά Πακέτα Επεξεργασία Εικόνων

Προδιαγραφή

Εικονικής ενδοσκόπησης με εξειδικευμένα προγράμματα ΝΑΙ

Προς αποφυγή παρερμηνειών, προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω, γνωρίζοντας πως δεν επηρεάζει καθόλου το κλινικό αποτέλεσμα λειτουργίας του συστήματος:

Εικονικής ενδοσκόπησης με εξειδικευμένο πρόγραμμα ΝΑΙ

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνηση
Μετά τιμής
SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 0000002290
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου Σύγχρονης Ψηφιακής Τεχνολογίας για Ουρολογική Χρήση.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5168/09-05-2018 εγγράφου, και ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας:

Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της διακήρυξης, προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical Systems Ιαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Η τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα υπερήχου.

Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών:

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην παράγραφο 6.

«Να διαθέτει τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης οργάνων και της αγγείωσης αυτών, η οποία να λειτουργεί με όλες τις συμβατικές απεικονιστικές κεφαλές και οπωσδήποτε αυτών της βασικής σύνθεσης.»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό
«Να διαθέτει τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης οργάνων και της αγγείωσης αυτών, η οποία να λειτουργεί με τις συμβατικές απεικονιστικές κεφαλές και οπωσδήποτε αυτών της βασικής σύνθεσης.»

Στην παράγραφο 13.
« Να προσφερθεί προς επιλογή, προηγμένης τεχνολογίας συνδυαστική τεχνική συγχρονισμού στη οθόνη του υπερηχοτομογράφου, της εικόνας του υπερηχοτομογράφου σε πραγματικό χρόνο με λήψεις/ακολουθίες εικόνων άλλων απεικονιστικών συστημάτων όπως CT, MR, PET-CT και προηγμένες εξετάσεις του υπερηχοτομογράφου επιτρέποντας την ογκομετρική πλοήγηση στις ακολουθίες αυτές καθώς και με συνδυασμό τεχνικών σκιαγραφικών και ελαστογραφίας. Σκοπός η εφαρμογή στο μέλλον Fusion MRI - US στον προστάτη»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληρεί τον σκοπό για τον οποίο ζητείται.

«Να προσφερθεί προς επιλογή, προηγμένης τεχνολογίας συνδυαστική τεχνική συγχρονισμού στη οθόνη του υπερηχοτομογράφου, της εικόνας του υπερηχοτομογράφου σε πραγματικό χρόνο με λήψεις/ακολουθίες εικόνων άλλων απεικονιστικών συστημάτων όπως CT, MR και προηγμένες εξετάσεις του υπερηχοτομογράφου επιτρέποντας την ογκομετρική πλοήγηση στις ακολουθίες αυτές καθώς και με συνδυασμό τεχνικών σκιαγραφικών και ελαστογραφίας. Σκοπός η εφαρμογή στο μέλλον Fusion MRI - US στον προστάτη»

Στην παράγραφο 16.

« Το σύστημα να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας τουλάχιστον 2300 εικόνες/δευτερόλεπτο για μέγιστη απόδοση σε εξετάσεις αγγείων αλλά και υψηλή διακριτική ικανότητας.»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό.

«Το σύστημα να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας για μέγιστη απόδοση σε εξετάσεις αγγείων αλλά και υψηλή διακριτική ικανότητας. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση»

Στην παράγραφο 18.

«Να διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη LCD τουλάχιστον 23’’, σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 10’’ ιντσών τουλάχιστον, για μέγιστη εργονομία και ευκολία στον χειρισμό καθώς και με ρύθμιση του ύψους και περιστροφή.»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό

«Να διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη LCD τουλάχιστον 21’’, σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο με οθόνη αφής 10’’ ιντσών τουλάχιστον, προγραμματιζόμενα σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη, για μέγιστη εργονομία και ευκολία στον χειρισμό καθώς και με ρύθμιση του ύψους»

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μετά τιμής,

Μαριλένα Τουάρντιτς
Ειδικός Πωλήσεων
Canon Medical Systems U.S.

Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια « ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ », ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.
Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει τον κορυφαίο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο ψηφιακό μαστογράφο SELENIA DIMENSIONS κατασκευής του Αμερικανικού Οίκου HOLOGIC, βραβευμένου από το Οργανισμό FROST & SULLIVAN και διαθέτοντας το έτος 2015 το 42% της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών μαστογράφων αλλά και το 80% της σχετικής αγοράς μηχανημάτων τομοσύνθεσης σε ΗΠΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η HOLOGIC είναι η μοναδική εταιρία που έχει αποδείξει την υπεροχή της 2D & 3D ψηφιακής μαστογραφίας σε σχέση με την κλασική 2D ψηφιακή μαστογραφία με την εφαρμογή των ειδικά μελετημένων επί σειρά ετών και αποκλειστικά χρησιμοποιούμενων από την HOLOGIC τεχνικών παραμέτρων τομοσύνθεσης.
Επίσης επισημαίνουμε ότι η τεχνολογία τομοσύνθεσης της HOLOGIC είναι η μοναδική πιστοποιημένη ως προς την ανωτερότητά της σε σχέση με την 2D ψηφιακή μαστογραφία ειδικά για τις γυναίκες με πυκνούς μαστούς.
“FDA approved as superior to standard 2D mammography for routine breast cancer screening of women with dense breast”

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις μας με γνώμονα την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος 3D ψηφιακής μαστογραφίας , την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας προς όφελος του Δημοσίου και των εξεταζομένων γυναικών:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προκειμένου να προσφερθούν σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας συστήματα ψηφιακής μαστογραφίας και τομοσύνθεσης, που θα μπορούν να ακολουθήσουν και να ανταποκριθούν στις συνεχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, προτείνουμε πέραν των πιστοποιήσεων CE, να ζητούνται και οι πλέον εξειδικευμένες πιστοποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά στους ψηφιακούς μαστογράφους. Το ζητούμενο από ένα ψηφιακό μαστογράφο, που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για προληπτική διάγνωση, είναι να δίνει την καλύτερη δυνατή διάγνωση με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας για την εξεταζόμενη.
Ως εκ τούτου προτείνουμε να προστεθεί επίσης η κάτωθι παράγραφος:

«Τo σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο και πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ποιότητα της απεικόνισης και την χαμηλή δόση ή να φέρει αντίστοιχο πιστοποιητικό Διεθνούς Αναγνωρισμένου Φορέα – Οργανισμού (επιπλέον του CE Mark) από το οποίο θα προκύπτει βεβαιωμένα η σχετική δυνατότητα του συστήματος τόσο για προληπτική μαστογραφία όσο και για διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές μαστού.»

2. Στην παράγραφο 5: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ :

2. Οι διαστάσεις του εξεταστικού πεδίου της ανιχνευτικής διάταξης να είναι μεγαλύτερες από 24Χ26 cm .

Ο κατασκευαστικός Οίκος HOLOGIC όπως και όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι κατασκευαστές διαθέτουν ανιχνευτική διάταξη μεγαλύτερη ή ίση από 24Χ29cm .
Eίναι γνωστό ότι η διάσταση των 24Χ26cm δεν μπορεί να καλύψει τα όλα τα μεγέθη μαστών με αποτέλεσμα κάποιο ποσοστό γυναικών να μην μπορεί να εξεταστεί καθόλου ή ακόμα χειρότερα να υποβάλλεται σε πολλαπλές εκθέσεις.
Ως εκ τούτου προς όφελος των εξεταζομένων γυναικών και του Δημοσίου προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής , ως κάτωθι :

«Οι διαστάσεις του εξεταστικού πεδίου της ανιχνευτικής διάταξης να είναι μεγαλύτερες από 24Χ29 cm »

3. Το μέγεθος pixel να είναι <=90μm τόσο σε δισδιάστατη 2D όσο και σε τρισδιάστατη 3D λήψη. Θα προσμετρήσει θετικά μικρότερο μέγεθος pixel

Ο κατασκευαστικός Οίκος HOLOGIC διαθέτει ιδανικό μέγεθος pixel στην 2D εξέταση παρέχοντας έτσι την υψηλότερη δυνατή διαγνωστική ακρίβεια στην ανίχνευση βλαβών και μικροαποτιτανώσεων κατά την 2D μαστογραφική εξsέταση. Είναι γνωστό ότι κάποιοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τεχνική binning προκειμένου να επιταχύνουν τους χρόνους ανάγνωσης στον ψηφιακό ανιχνευτή και να μειώσουν τα επίπεδα θορύβου SNR (Signal to noise Ratio) και συνεπώς το μέγεθος pixel στην 2D εξέταση δεν μπορεί να ταυτίζεται με το μέγεθος pixel στην 3D εξέταση .
Ως εκ τούτου προκειμένου να πραγματοποιηθεί ισότιμη σύγκριση των προσφερόμενων τεχνολογιών προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως :

«Το μέγεθος pixel να είναι <=90μm στην δισδιάστατη 2D λήψη και να αναφερθεί για την 3D λήψη. Θα προσμετρήσει θετικά μικρότερο μέγεθος pixel»

7. Η διακριτική ικανότητα (lp/mm) στην δισδιάστατη 2D απεικόνιση και στην τρισδιάστατη 3D απεικόνιση να είναι >=5lp/mm

Ο κατασκευαστικός Οίκος HOLOGIC διαθέτει υψηλότατη διακριτική ικανότητα 7,1 lp/mm στην 2D εξέταση παρέχοντας έτσι την υψηλότερη δυνατή διαγνωστική ακρίβεια στην ανίχνευση βλαβών και μικροαποτιτανώσεων κατά την 2D μαστογραφική εξέταση. Όπως προαναφέρθηκε , είναι γνωστό ότι κάποιοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τεχνική binning προκειμένου να επιταχύνουν τους χρόνους ανάγνωσης στον ψηφιακό ανιχνευτή και να μειώσουν τα επίπεδα θορύβου SNR (Signal to noise Ratio) με αποτέλεσμα η διακριτική ικανότητα να παραμένει υψηλή αλλά να μην ταυτίζεται με την αντίστοιχη της 2D εξέτασης όπου δεν πραγματοποιείται binning .
Ως εκ τούτου προκειμένου να πραγματοποιηθεί ισότιμη σύγκριση των προσφερόμενων τεχνολογιών προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως :

«Η διακριτική ικανότητα (lp/mm) στην δισδιάστατη 2D απεικόνιση να είναι >=5lp/mm και να αναφερθεί προς αξιολόγηση για την τρισδιάστατη 3D απεικόνιση»
.

3. Στην παράγραφο 7 : Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης :

5.Να περιλαμβάνει στη βασική σύνθεσης το σύστημα CAD και να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι δυνατότητές του.

Προκειμένου το Νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύστημα σύγχρονης και τελευταίας τεχνολογίας και δεδομένου ότι το υπό προμήθεια μηχάνημα είναι αμιγώς συγκρότημα Ψηφιακής Μαστογραφίας και Τομοσύνθεσης, θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα CAD να είναι συμβατό όχι μόνο με τις εξετάσεις 2D αλλά και με τις τομοσυνθετικές εξετάσεις. .
Προς όφελος των εξεταζομένων γυναικών και του Δημοσίου προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής , ως κάτωθι :

Nα περιλαμβάνει στη βασική σύνθεσης το Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD) ανιχνεύοντας περιοχές αποτιτανώσεων και ύποπτες μάζες. Να προσφερθεί προς επιλογήν και η δυνατότητα απεικόνισης ύποπτων περιοχών και στις 3D λήψεις ».»

4. Στην παράγραφο 8: Σύστημα Τομοσύνθεσης

1. Να διατίθεται στη βασική σύνθεση σύστημα συνθετικής 2D μέσω του οποίου θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή 2D εικόνων υψηλής ανάλυσης από το 3D σετ δεδομένων χωρίς να απαιτείται έτσι η λήψη 2D ψηφιακής μαστογραφίας και ως εκ τούτου η δόση και ο χρόνος εξέτασης του πλήρους μαστογραφικού ελέγχου να ελαττώνονται σημαντικά.

H υπό προμήθεια συνθετική 2D μαστογραφία πρέπει να είναι αξιόπιστη στο να αντικαταστήσει πλήρως την 2D μαστογραφία ώστε να χρησιμοποιείται με ασφάλεια για την διάγνωση όπως ακριβώς και η συμβατική 2D εξέταση, γεγονός που δεν εξασφαλίζεται απλά με την ύπαρξη του CE MARK. Με γνώμονα την προμήθεια ενός συστήματος σύγχρονου και υψηλών προδιαγραφών, προτείνουμε την κάτωθι προσθήκη στην ανωτέρω παράγραφο ώστε να προσφερθούν αξιόπιστες τεχνικές προς όφελος των εξεταζόμενων γυναικών:

«Επιπλέον να φέρει σχετική πιστοποίηση ευρωπαϊκού ή διεθνούς οργανισμού (πχ FDA ή άλλη αντίστοιχη) για την σχετική καταλληλόλητα της συνθετικής 2D προκειμένου να αντικαταστήσει την συμβατική 2D μαστογραφία .»

7. Να κατατεθούν πιστοποιήσεις CE για την προσφερόμενη τεχνολογία τομοσύνθεσης

Με γνώμονα την προμήθεια ενός συστήματος σύγχρονου και υψηλών προδιαγραφών, προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών ώστε να προσφερθούν αξιόπιστες τεχνικές τομοσύνθεσης προς όφελος των εξεταζόμενων γυναικών:

« Να δοθούν απαραίτητα κλινικές μελέτες από τις οποίες να προκύπτει η βελτίωση της διαγνωστικής αξίας της προτεινόμενης μεθόδου τομοσύνθεσης σε σχέση με την 2D μαστογραφία και να φέρει αποδεδειγμένα ειδική πιστοποίηση ευρωπαϊκού ή διεθνούς οργανισμού για την σχετική υπεροχή»

«Να δοθεί βιβλιογραφία που να αποδεικνύει την αύξηση στην ανιχνευσιμότητας των καρκίνων της χρησιμοποιούμενης τεχνικής Τομοσύνθεσης του προσφερόμενου συστήματος , την μείωση των επανακλήσεων, καθώς και την ανωτερότητα της συγκεκριμένης τεχνικής συγκριτικά με την 2D ψηφιακή μαστογραφία.»

5. Στην παράγραφο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ :

1. Να προσφερθεί προς επιλογή στη βασική σύνθεση σύγχρονο σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας μαστού υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας στόχευσης ευρημάτων κατάλληλο και για τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών το οποίο να είναι συμβατό με κάθε τύπο οδηγού βιοψίας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύστημα σύγχρονης και τελευταίας τεχνολογίας και δεδομένου ότι το υπό προμήθεια μηχάνημα είναι αμιγώς συγκρότημα Ψηφιακής Μαστογραφίας και Τομοσύνθεσης, θα πρέπει το προσφερόμενο σύστημα βιοψίας να είναι συμβατό όχι μόνο με τις εξετάσεις 2D αλλά και με τις τομοσυνθετικές εξετάσεις. Επιπλέον θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας ζητείται προς επιλογή ή πρέπει να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση .
Προς όφελος των εξεταζομένων γυναικών και του Δημοσίου προτείνουμε επομένως την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής με την κάτωθι προσθήκη :

« Να προσφερθεί προς επιλογή (ή στη βασική σύνθεση) σύγχρονο σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας μαστού υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας στόχευσης ευρημάτων κατάλληλο και για τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών το οποίο να είναι συμβατό με κάθε τύπο οδηγού βιοψίας. Να έχει την δυνατότητα στόχευσης όλων των ύποπτων περιοχών (μάζα ή περιοχές αποτιτανώσεων) οι οποίες είναι ορατές από τις διαθέσιμες τεχνικές απεικόνισης , 2D και 3D»

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας θετικά τις παρατηρήσεις μας, ώστε το νοσοκομείο σας να μπορέσει να προμηθευτεί ένα αναβαθμισμένο σύστημα υψηλών προδιαγραφών προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γ. Σιαφαρίκα
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Διεύθυνση Απεικονιστικού Τμήματος

Κύριοι,
Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία) ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή και περιγραφούν αναλυτικά)
Είναι πλέον αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι η τεχνική της sherawave ελαστογραφίας είναι πιο αντικειμενική και διαγνωστικά χρήσιμη έναντι της strain καθώς δίνει μετρήσεις σε μονάδες μέτρηση KPa ή Μ/S ανάλογα με τον κατασκευαστικό οίκο.
Η τροποποίηση που προτείνουμε δεν θα περιορίσει τον ανταγωνισμό καθώς όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν αυτή την τεχνολογία σε μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών και μάλιστα ο προϋπολογισμός του υπό προμήθειά είδους επιτρέπει την προσθήκη της τεχνολογίας αυτής μέσα στην βασική σύνθεση.
Συνεπώς με γνώμονα πάντα την προμήθεια ενός συστήματος υψηλών προδιαγραφών προς όφελος του δημοσίου προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία) τεχνολογίας Shearwave με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών μετρήσεων σε KPa ή Μ/S ΝΑΙ (Να περιλαμβάνεται )
Επίσης θα θέλαμε να προσθέσουμε στις προδιαγραφές ότι το υπό προμήθεια σύστημα θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας της κορυφαίας σειράς παραγωγής του οίκου κατασκευής (PREMIUM), με εργονομικής σχεδίασης τροχήλατη βάση για εξετάσεις Κοιλιάς, Επιφανειακών οργάνων, Αγγείων και όλες τις κλινικές εφαρμογές.
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας θετικά τις παρατηρήσεις μας, καθώς δεν είναι περιοριστικές αφού καλύπτονται από συστήματά πολλών κατασκευαστών, ώστε το νοσοκομείο σας να μπορέσει να προμηθευτεί αναβαθμισμένο σύστημα υψηλής κατηγορίας high end.

Με τιμή

Με τιμή,

Γιώργος Τσατσαρός
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πωλήσεων

Προς
Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας
Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης
Υπόψιν Διευθυντή Δ.Υ.
Κου Ευάγγελου Τρουγκάκου

Θέμα: Α΄ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ‘Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού(Ακτινολογικό Πακέτο)’
Στα πλαίσια της διαβούλευσης για προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού(Ακτινολογικό Πακέτο), σας επισυνάπτουμε προτεινόμενες προδιαγραφές της εταιρείας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ.
ΓΕΝΙΚΑ
Προτείνουμε την αναφορά του προϋπολογισμού του διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού, για να υπάρξει η δυνατότητα προτάσεων για την προσθήκη ζητούμενων με γνώμονα την βέλτιστη προμήθεια του Νοσοκομείου σας.
Παρακάτω σας παραθέτουμε τις προδιαγραφές οι οποίες δεν μας επιτρέπουν την συμμετοχή στον επικείμενο διαγωνισμό. Ειδικότερα για το είδος:

2.Ψηφιακό Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα με Οριζόντια Τράπεζα & Όρθιο Bucky.
Ομάδα 1. Γεννήτρια Ακτινών Χ
Προδιαγραφή 3
Μέγιστο ρεύμα 1000 mA και μέγιστη δόση της τάξεως των 800 mAs τουλάχιστον.

Η συγκεκριμένη τιμή είναι πάνω από τα όρια των γεννητριών που προσφέρουν οι περισσότερες εταιρείες κατασκευής γεννητριών. Επομένως περιορίζει την συμμετοχή αναγνωρισμένων εταιρειών που κατασκευάζουν ακτινολογικά μηχανήματα και κατ΄ επέκταση την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού. Η διεθνής μέθοδος που αφορά την όσο το δυνατόν χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας ασθενούς(ALARA-As Low As Reasonable Achievable) επιβάλει τεχνικές ακτινοβόλησης των εξεταζόμενων με χαμηλά στοιχεία ακτινοβόλησης(KV, mA, mAs). Ακόμα και σε περιπτώσεις εξετάσεων που απαιτούν υψηλά στοιχεία ακτινοβόλησης αυτά επιτυγχάνονται από την αύξηση άλλων παραμέτρων(KV, χρόνος). Η απαίτηση μέγιστη ρεύμα 1000 mA δεν επιτυγχάνει καμία πρόσθετη αξία στην γεννήτρια ακτινών Χ και οφείλεται μόνο σε ρυθμίσεις κατά την κατασκευή των γεννητριών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Μέγιστο ρεύμα 800 mA και μέγιστη δόση της τάξεως των 800 mAs τουλάχιστον.

Ομάδα 2. Ακτινολογική Λυχνία Με Ανάρτηση Οροφής
Προδιαγραφή 1
Να διαθέτει τηλεσκοπική ανάρτηση οροφής για την συγκράτηση της ακτινολογικής
λυχνίας με δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης κατά μήκος τουλάχιστον 3 m, καθ
ύψος τουλάχιστον 1,7 m και εγκάρσιο τουλάχιστον 2 m ώστε να πραγματοποιεί
ακτινογραφίες και εκτός της τραπέζης, επί φορείου.

Η ζητούμενη καθ’ ύψος μετακίνησης τουλάχιστον 1,7m είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν προσφέρει καμία κλινική αξία στον εξοπλισμό. Επιπρόσθετα το ζητούμενο μέγεθος συναντάται σε πολύ λίγα ακτινολογικά συγκροτήματα, το οποίο δεν ευνοεί των υγιή ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Να διαθέτει τηλεσκοπική ανάρτηση οροφής για την συγκράτηση της ακτινολογικής
λυχνίας με δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης κατά μήκος τουλάχιστον 3 m, καθ
ύψος τουλάχιστον 1,6 m και εγκάρσιο τουλάχιστον 2 m ώστε να πραγματοποιεί
ακτινογραφίες και εκτός της τραπέζης, επί φορείου.

Προδιαγραφή 4
Να είναι διπλοεστιακής τεχνολογίας με μεγέθη εστιών < 0.6mm η μικρή εστία και
<1.0 mm η μεγάλη.

Το ζητούμενο μέγεθος της μεγάλης εστίας <1.0mm είναι πολύ μικρό και δεν έχει καμία κλινική χρήση καθώς η διαφορά με την μικρή εστία είναι πολύ μικρή. Επιπρόσθετα το ζητούμενο μέγεθος συναντάται σε πολύ λίγα ακτινολογικά συγκροτήματα, το οποίο δεν ευνοεί των υγιή ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Να είναι διπλοεστιακής τεχνολογίας με μεγέθη εστιών ≤ 0.6mm η μικρή εστία και
≤1.2 mm η μεγάλη.

Προδιαγραφή 5
Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 600 kHU, θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 2000 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 160 kHU / min για
βαριά Νοσοκομειακή χρήση.

Το παραπάνω ζητούμενο μέγεθος 160KHU/min είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν έχει καμία κλινική χρήση και δεν συνάδει με τα υπόλοιπά θερμικά χαρακτηριστικά της λυχνίας. Επιπρόσθετα το ζητούμενο μέγεθος συναντάται σε πολύ λίγα ακτινολογικά συγκροτήματα, το οποίο δεν ευνοεί των υγιή ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 600 kHU, θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 2000 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 145 kHU / min για
βαριά Νοσοκομειακή χρήση.

Ομάδα 3. Οριζόντια Εξεταστική Τράπεζα
Προδιαγραφή 2.
Να διαθέτει πλέουσα επιφάνεια από υλικό χαμηλής απορρόφησης (μικρότερη ή ίση
του 0.65 mm Al) και ηλεκτρομαγνητικά φρένα που να χειρίζονται με ποδοδιακόπτη
ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή άσκοπων ενεργοποιήσεων από τον
εξεταζόμενο.

Λόγω της πολύ μικρής διαφοράς του υλικού χαμηλής απορρόφησης(<0.7 mm Al) από το οποίο είναι κατασκευασμένη η ακτινολογική τράπεζα του συγκροτήματος της AGFA, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Να διαθέτει πλέουσα επιφάνεια από υλικό χαμηλής απορρόφησης (μικρότερη
του 0.7 mm Al) και ηλεκτρομαγνητικά φρένα που να χειρίζονται με ποδοδιακόπτη
ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή άσκοπων ενεργοποιήσεων από τον
εξεταζόμενο.

Προδιαγραφή 4
Το μήκος της εξεταστικής τράπεζας να είναι τουλάχιστον 230 cm x 75 cm για την
άνετη τοποθέτηση των εξεταζομένων.

Το ζητούμενο μήκος της εξεταστικής τράπεζας είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν έχει καμία κλινική χρήση και συναντάται σε πολύ λίγα ακτινολογικά συγκροτήματα, το οποίο δεν ευνοεί των υγιή ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Το μήκος της εξεταστικής τράπεζας να είναι τουλάχιστον 220 cm x 75 cm για την
άνετη τοποθέτηση των εξεταζομένων.

Προδιαγραφή 8
Να διαθέτει ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να
αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) <150μm.

Λόγω της πολύ μικρής διαφοράς του μεγέθους κόκκου των ψηφιακών ανιχνευτών της AGFA(150μm) προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Να διαθέτει ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να
αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) ≤150μm.

Ομάδα 4. Όρθιο Bucky Με Ψηφιακό Ανιχνευτή
Προδιαγραφή 5
Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να
αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
iii. Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου 3,5 lp/mm (ζεύγη
γραμμών ανά χιλιοστό). Λήψη δεδομένων άνω των 14 bit.
vi. Να έχει DQE τουλάχιστον 35% σε 1lp/mm.
Λόγω της πολύ μικρής διαφοράς των τεχνικών χαρακτηριστικών των ψηφιακών ανιχνευτών της AGFA(διακριτική ικανότητα 3.37 lp/mm και DQE 31,9% σε 1lp/mm) , προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:

Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να
αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
iii. Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου 3,3 lp/mm (ζεύγη
γραμμών ανά χιλιοστό). Λήψη δεδομένων άνω των 14 bit.
vi. Να έχει DQE τουλάχιστον 30% σε 1lp/mm.

3. Σύστημα Ακτινοσκοπικό- Ακτινολογικό Τηλεχειριζόμενο Ψηφιακό Συγκρότημα

Ομάδα 2. Ακτινολογική Λυχνία

Προδιαγραφή 2
Το μέγεθος της εστίας της λυχνίας να είναι ≤0,6 mm για τη μικρή και ≤1 mm για την μεγάλη. Μικρότερες εστίες αποτελούν πλεονέκτημα και θα προσμετρήσουν θετικά.
Το ζητούμενο μέγεθος της μεγάλης εστίας <1.0mm είναι πολύ μικρό και δεν έχει καμία κλινική χρήση καθώς η διαφορά με την μικρή εστία είναι πολύ μικρή. Επιπρόσθετα το ζητούμενο μέγεθος συναντάται σε πολύ λίγα ακτινολογικά συγκροτήματα, το οποίο δεν ευνοεί των υγιή ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Το μέγεθος της εστίας της λυχνίας να είναι ≤0,6 mm για τη μικρή και ≤1.2 mm για την μεγάλη. Μικρότερες εστίες αποτελούν πλεονέκτημα και θα προσμετρήσουν θετικά.

Προδιαγραφή 3
Η θερμοχωρητικότητα ανόδου να είναι 600 KHU τουλάχιστον, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 2000 kHU τουλάχιστον καθώς και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου 160 kHU/min τουλάχιστον, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος.
Το παραπάνω ζητούμενο μέγεθος 160KHU/min είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν έχει καμία κλινική χρήση και δεν συνάδει με τα υπόλοιπά θερμικά χαρακτηριστικά της λυχνίας. Επιπρόσθετα το ζητούμενο μέγεθος συναντάται σε πολύ λίγα ακτινολογικά συγκροτήματα, το οποίο δεν ευνοεί των υγιή ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνουμε την μετατροπή της προδιαγραφής σε:
Η θερμοχωρητικότητα ανόδου να είναι 600 KHU τουλάχιστον, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 2000 kHU τουλάχιστον καθώς και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου 145 kHU/min τουλάχιστον, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος.

Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Π. Φάληρο, 3 Ιουλίου 2018

Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ακτινολογικό Πακέτο)» διάρκειας έως και 03/07/2018, η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής :

2. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΟΡΘΙΟ BUCKY

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟY ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟY ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΟΡΘΙΟ BUCKY

1. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (15%)
3. Μέγιστο ρεύμα 1000 mA και μέγιστη δόση της τάξεως των 800 mAs τουλάχιστον.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Μέγιστο ρεύμα 1000 mA και μέγιστη δόση της τάξεως των 500 mAs τουλάχιστον.

8. Διάταξη πίπτοντoς φορτίου για τη ρύθμιση του φορτίου και την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων γεννήτριας / λυχνίας.

Προτείνουμε να απαλειφθεί η ανωτέρω προδιαγραφή.

Αιτιολογία :
Η ανωτέρω τεχνική θεωρείται απαρχαιωμένη και δέν χρησιμοποιείται πλέον από την πλειοψηφία των κατασκευαστών.

2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ME ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ (15%)
1. Να διαθέτει τηλεσκοπική ανάρτηση οροφής για την συγκράτηση της ακτινολογικής λυχνίας με δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης κατά μήκος τουλάχιστον 3 m, καθύψος τουλάχιστον 1,7 m και εγκάρσιο τουλάχιστον 2 m ώστε να πραγματοποιεί ακτινογραφίες και εκτός της τραπέζης, επί φορείου.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να διαθέτει τηλεσκοπική ανάρτηση οροφής για την συγκράτηση της ακτινολογικής λυχνίας με δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης κατά μήκος τουλάχιστον 3 m, καθ ύψος τουλάχιστον 1,6 m και εγκάρσιο τουλάχιστον 2 m ώστε να πραγματοποιεί ακτινογραφίες και εκτός της τραπέζης, επί φορείου.

4. Να είναι διπλοεστιακής τεχνολογίας με μεγέθη εστιών < 0.6mm η μικρή εστία και <1.0 mm η μεγάλη.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να είναι διπλοεστιακής τεχνολογίας με μεγέθη εστιών < 0.6mm η μικρή εστία και < 1.2 mm η μεγάλη

5. Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 600 kHU,θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 2000 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 160 kHU / min για βαριά Νοσοκομειακή χρήση.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 600 kHU, θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 1500 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 140 kHU/min για βαριά Νοσοκομειακή χρήση

7. Να έχει την δυνατότητα λήψεως ακτινογραφιών εκτός του ανιχνευτή π.χ. σε φορείο μεταφοράς ασθενών.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να έχει την δυνατότητα λήψεως ακτινογραφιών εκτός των Bucky π.χ. σε φορείο μεταφοράς ασθενών.

Αιτιολογία :
Η λήψη ακτινογραφιών προϋποθέτει την χρήση του ανιχνευτή είτε αυτός βρίσκεται εντός του Βucky είτε με την χρήση του εκτός Bucky πχ. σε φορείο ή εκτός του Bucky πάνω στη εξεταστική τράπεζα.

3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (15%)
2. Να διαθέτει πλέουσα επιφάνεια από υλικό χαμηλής απορρόφησης (μικρότερη ή ίση του 0.65 mm Al) και ηλεκτρομαγνητικά φρένα που να χειρίζονται με ποδοδιακόπτη ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή άσκοπων ενεργοποιήσεων από τον εξεταζόμενο.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να διαθέτει πλέουσα επιφάνεια από υλικό χαμηλής απορρόφησης (μικρότερη ή ίση του 1,4 mm Al) και ηλεκτρομαγνητικά φρένα που να χειρίζονται με ποδοδιακόπτη ειδικά σχεδιασμένο για την αποφυγή άσκοπων ενεργοποιήσεων από τον εξεταζόμενο.

4. Το μήκος της εξεταστικής τράπεζας να είναι τουλάχιστον 230 cm x 75 cm για την άνετη τοποθέτηση των εξεταζομένων.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Το μήκος της εξεταστικής τράπεζας να είναι τουλάχιστον 220 cm x 75 cm για την άνετη τοποθέτηση των εξεταζομένων

8. Να διαθέτει ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
i. ……………
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) <150μm.
Iii ………………………………….

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να διαθέτει ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
i. ……………
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) <150μm.".
Iii ………………………………….

Αιτιολογία :
Οι υπόλοιπες προδιαγραφές όπως πχ "μήτρα ενεργού πεδίου 2500 Χ 2800." επιτυγχάνονται με μέγεθος κόκκου ίσο με 150μm

4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (10%)
5. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
i. Διαστάσεις άνω των 42Χ42 cm και μήτρα ενεργού πεδίου μεγαλύτερη από 2500Χ2800.
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) <150μm.
Iii ………………………

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
i. Διαστάσεις άνω των 42Χ42 cm και μήτρα ενεργού πεδίου μεγαλύτερη από 2800Χ2800.
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) <150μm.
iii ………………………

Αιτιολογία :
Με τετράγωνο ορθογώνιο (και όχι παραλληλόγραμμο) μέγεθος κόκκου αλλά και ανιχνευτή, ή μήτρα ενεργού πεδίου πρέπει να είναι ίδια και στις δυο διαστάσεις.

Με τιμή,
ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Π. Φάληρο, 3 Ιουλίου 2018

Σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ακτινολογικό Πακέτο)» διάρκειας έως και 03/07/2018, η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής :

4. ΣΥΣΤΗΜΑ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ CAD

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ CAD

4. Βραχίονας (6%) :
9. Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα ψηφιακής και γεωμετρικής μεγέθυνσης με δύο (2) τουλάχιστον μεγεθυντικές λήψεις (με παράγοντα μεγέθυνσης περίπου x1.8 ή x1.5). Να αναφερθεί η ύπαρξη περισσοτέρων παραγόντων μεγέθυνσης προς αξιολόγηση.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να περιλαμβάνεται η δυνατότητα ψηφιακής και γεωμετρικής μεγέθυνσης με μεγεθυντική λήψη (με παράγοντα μεγέθυνσης περίπου x1.8 ή x1.5). Να αναφερθεί η ύπαρξη περισσοτέρων παραγόντων μεγέθυνσης προς αξιολόγηση.

Αιτιολογία :
Στην περίπτωση που ο ψηφιακός μαστογράφος διαθέτει μεγεθυντική λήψη 1.8 δεν υπάρχει απολύτως καμία κλινική χρησιμότητα ύπαρξης μικρότερης μεγεθυντικής λήψης 1.5. Η διενέργεια μεγεθυντικής λήψης είναι απαραίτητη για την μεγέθυνση ευρημάτων τα οποία έχουν προκύψει από τις συμβατικές λήψεις 2D. Συνεπώς, εάν το σύστημα μπορεί να μεγεθύνει τα ευρήματα αυτά κατά x 1.8, είναι αυτονόητο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ η μεγέθυνση x 1.5.

11. Να διαθέτει ακτινοπροστατευτικό πέτασμα μολυβδύαλου (ισοδύναμου μολύβδου 0.5mm) για το πρόσωπο της εξεταζόμενης.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να διαθέτει ακτινοπροστατευτικό πέτασμα για το πρόσωπο της εξεταζόμενης.

Αιτιολογία :
Ακτινοπροστατευτικό πέτασμα (ισοδύναμου μολύβδου 0,5 mm) διατίθεται για τον χειριστή και όχι για τον εξεταζόμενο

10. Επιπλέον απαραίτητος συνοδός εξοπλισμός (βασική σύνθεση προσφοράς) (4%) :
2. Να προσφερθεί πίεστρο για την παρακολούθηση βλαβών μικρής επιφάνειας διαστάσεων περίπου 12cm X 18cm ή 11cm X 19cm.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να προσφερθεί πίεστρο για την παρακολούθηση βλαβών μικρής επιφάνειας.

Αιτολογία :
Οι διαστάσεις των πιέστρων διαφέρουν μεταξύ των εταιρειών.

4. Να προσφερθεί ένα πίεστρο ανοικτού τύπου (open or fenestreted localization paddles) και ένα πίεστρο διάτρητου τύπου (perforated localization paddle) για τον εντοπισμό αψηλάφητων με Hook Wire ανεξάρτητα από το σύστημα στερεοταξίας.

Προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :
Να προσφερθεί ένα πίεστρο διάτρητου τύπου (perforated localization paddle) για τον εντοπισμό αψηλάφητων με Hook Wire ανεξάρτητα από το σύστημα στερεοταξίας.
Επίσης το πίεστρο ανοικτού τύπου (open or fenestreted localization paddles) να μεταφερθεί στο σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας, διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτό.

Με τιμή,
ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση που αφορά στην προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ του νοσοκομείου Λακωνίας, η εταιρία ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις εξής επισημάνσεις αφενός γιατί διαθέτει εξειδικευμένα Συστήματα Υπερηχοτομογραφίας Ακτινολογικής- Ουρολογικής Χρήσης και αφετέρου για να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και το δημόσιο συμφέρον.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Biplane Ενδοκοιλοτική/Διορθική κεφαλή για ταυτόχρονη σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση εγκάρσιου και επιμήκους, 3-9 MHz
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Biplane Ενδοκοιλοτική/Διορθική κεφαλή για ταυτόχρονη σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση εγκάρσιου και επιμήκους, 5-9 MHz
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων . Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερομένου συστήματος.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LINEAR Array ειδικού σχήματος Ι ή Τα (χειρουργικές και άλλες εφαρμογές) 8-16 MHz
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
LINEAR Array ειδικού σχήματος Ι ή Τα (χειρουργικές και άλλες εφαρμογές) 8-15 MHz
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερομένου συστήματος.

Με τιμη
για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Δημήτρης Καββαδάς

τηλ. 210 6162252
φαξ. 210 6162292

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 0000002296
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αξονικού Τομογράφου 16 τομών & Παρελκόμενα αυτού.

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια της Πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας για την Υποβολή Τεχνικών Προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια: Αξονικού Τομογράφου 16 τομών & Παρελκόμενα αυτού, σας αποστέλλουμε τις Παρατηρήσεις της Εταιρείας μας.

Η τεχνολογία στον χώρο της ακτινοδιαγνωστικής απεικόνισης εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και ειδικότερα στον χώρο της Αξονικής Τομογραφίας κάθε χρόνο παρουσιάζονται νέες τεχνολογικές δυνατότητες ενώ τα συστήματα αξονικών τομογράφων συνεχώς αναβαθμίζονται.

θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα :

1. Στο κεφάλαιο 4 «Ακτινολογική Λυχνία» στην υποπαράγραφο 4.3 αναφέρεται : «Εστιακό μέγεθος, mm ≥ 0.8 »

Στην αξονική τομογραφία η γεωμετρία του ανιχνευτικού συστήματος π.χ. ελάχιστο πάχος τομής στον ανιχνευτή, κατευθυντήρας κ.λ.π. καθώς και οι αλγόριθμοι και τα φίλτρα ανακατασκευής που χρησιμοποιούνται και γενικότερα η συνολική αρχιτεκτονική – τεχνολογία του συστήματος σάρωσης έχουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο στις απεικονιστικές δυνατότητες ενός αξονικού τομογράφου από το μέγεθος της εστίας στη λυχνία ακτινών Χ.

Επίσης έχουν καθιερωθεί διεθνώς πρότυπα για τα αποδεκτά μεγέθη των εστιών στις λυχνίες των αξονικών τομογράφων με τα οποία όλες οι κατασκευάστριες εταιρίες πρέπει να εναρμονίζονται, π.χ. IEC 60336: 2005.

Συνεπώς δεν έχει νόημα, στις τεχνικές προδιαγραφές, να αναφέρονται απαιτούμενα όρια στα μεγέθη των εστιών, της Ακτινολογικής Λυχνίας, αφού όλες οι εταιρείες εναρμονίζονται με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή η προώθηση των Αξονικών Τομογράφων τους. Αυτό που μπορεί να ζητηθεί είναι η αναφορά των μεγεθών των εστιών προς αξιολόγηση.

Συνεπώς θα θέλαμε να τροποποιηθεί η παραπάνω προδιαγραφή ως εξής :

«Εστιακό μέγεθος, mm, Nα αναφερθεί το μέγεθος των εστιών προς αξιολόγηση»

2. Στο κεφάλαιο 4 «Ακτινολογική Λυχνία» στην υποπαράγραφο 4.3 «Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 kV & 200 mA, sec» απαιτείται ≥ 80.

Στην κατηγορία αυτή των αξονικών τομογράφων, όπως αυτός που ζητείται από τις υπο συζήτηση προδιαγραφές, τα 80 sec για για τη συνεχή έκθεση στα παραπάνω στοιχεία είναι πολύ λίγα και στην ουσία υποβαθμίζουν το σύστημα.

Συνεπώς θα θέλαμε να τροποποιηθεί η παραπάνω προδιαγραφή ως εξής :

«Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 kV & 200 mA, sec ,≥ 100 »

3. Στο κεφάλαιο 3 «Gantry» και στην υποπαράγραφο 3.2 «Βάρος, Kg» απαιτείται < 200.

Ο αξονικός τομογράφος, του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical Systems, που προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία μας στον επικείμενο διαγωνισμό διαθέτει βάρος Gantry 1330 Kg. Επειδή η τεχνολογία καθώς και η γεωμετρία του Gantry ένος αξονικού τομογράφου διαφέρει σε κάθε κατασκευαστή και επειδή το βάρος του Gantry δεν αποτελεί προτεύον χαρακτηριστικό αξιολογησης ενός αξονικού τομογράφου προτείνουμε η παράγραφος αυτή να τροποποιηθεί ώς εξής :

«3.2 Βάρος, Kg, να αναφερθεί προς αξιολόγηση»

4. Στο κεφάλαιο 2 «Απόδοση» στην υποπαράγραφο B.1.4 αναφέρεται : «Noise kernel (i.e. body)-Aλγόριθμοι ανασύνθεσης. Να δοθούν προς αξιολόγηση οι αλγόριθμοι μείωσης θορύβου.»

Σε αυτή την παράγραφο θα πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος «Noise Kernels» αφού ο κάθε κατασκευαστής δίνει διαφορετική ονομασία για τους αλγόριθμους μείωσης θορύβου που διαθέτει. Γενικά ονομασίες ή προσδιορισμοί τύπου «trade marks», σε κείμενο τεχνικών προδιαγραφών, μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή ενός διαγωνισμού προμήθειας χωρίς απαραίτητα να αποτελούν ουσιώδη ποιοτικά χαρακτηριστικά του ζητούμενου εξοπλισμού. Συνεπώς προτείνουμε η παράγραφος αυτή να τροποποιηθεί ώς εξής :

«Aλγόριθμοι ανασύνθεσης (i.e. body). Να δοθούν προς αξιολόγηση οι αλγόριθμοι μείωσης θορύβου»

5. Στο κεφάλαιο 9 «Ανασύνθεση Εικόνας ... Διάγνωσης», στην παράγραφο 9.3 «Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm» ζητείται > 40.

Στην κατηγορία αυτή των αξονικών τομογράφων, όπως αυτός που ζητείται από τις υπο συζήτηση προδιαγραφές, το εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης 40 cm είναι μικρό και στην ουσία υποβαθμίζει το σύστημα.

Συνεπώς θα θέλαμε να τροποποιηθεί η παραπάνω προδιαγραφή ως εξής :

«Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm, ≥ 50»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν μπορεί να αποκλείονται, από μια δημόσια προμήθεια νέες και σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα δεν μπορεί να αποκλείεται ένας κατασκευαστής όπως η CANON MEDICAL η οποία είναι πρωτοπόρος στην εξέλιξη της τεχνολογίας της Ιατρικής Απεικόνισης, στον τομέα της Αξονικής Τομογραφίας, διαθέτοντας μια από τις μεγαλύτερες εγκατεστημένες βάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και Παγκόσμια σε Πανεπιστημιακά και μεγάλα Κεντρικά Νοσοκομεία και κλινικές.

Συνεπώς προτείνουμε οι παραπάνω παρατηρήσεις μας να γίνουν στο σύνολό τους αποδεκτές συμβάλλοντας με αυτόν το τρόπο στην ποιοτική βελτίωση του υπό προμήθεια εξοπλισμού προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Δ. Σταθόπουλος
Toshiba CT Systems
ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ

ΘΕΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας συμμετέχοντας στην διαδικασία διαβούλευσης της υπηρεσίας σας για την προμήθεια ενός (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY.

Παράγραφος 3: Οριζόντια Εξεταστική Τράπεζα
Όρος Νο 8. iii: Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου 3lp/mm (ζεύγη γραμμών αν;a χιλιοστό). Λήψη δεδομένων άνω των 14bit.

Η ανωτέρω απαίτηση, μας απορρίπτει.
Γίνεται λοιπόν, εύκολα κατανοητό, ότι λόγω της εσφαλμένης και άδικης απαίτησης της ως άνω προδιαγραφής, περιορίζεται αδικαιολόγητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός, αφού αποκλείονται από την διαγωνισμό, εξαίρετα μηχανήματα υψηλότατων προδιαγραφών, όπως αυτό της εταιρίας μας, παραβιάζοντας το άρθρο 54 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 που αποτελεί ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο του άρθρου 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο …. «Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στην διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.»
Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την συγκεκριμένη προδιαγραφή ως κατωτέρω:

Λήψη δεδομένων > των 14bit.

Παράγραφος 4: Όρθιο Bucky με Ψηφιακό Ανιχνευτή
Όρος Νο 8. iii: Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου 3lp/mm (ζεύγη γραμμών αν;a χιλιοστό). Λήψη δεδομένων άνω των 14bit.

Η ανωτέρω απαίτηση, μας απορρίπτει.
Γίνεται λοιπόν, εύκολα κατανοητό, ότι λόγω της εσφαλμένης και άδικης απαίτησης της ως άνω προδιαγραφής, περιορίζεται αδικαιολόγητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός, αφού αποκλείονται από την διαγωνισμό, εξαίρετα μηχανήματα υψηλότατων προδιαγραφών, όπως αυτό της εταιρίας μας, παραβιάζοντας το άρθρο 54 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 που αποτελεί ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο του άρθρου 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο …. «Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στην διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.»

Παρακαλούμε τροποποιήσετε την συγκεκριμένη προδιαγραφή ως κατωτέρω:

Λήψη δεδομένων > των 14bit.

Ελπίζουμε ότι με γνώμονα την παροχή δυνατότητας ευρείας συμμετοχής όλων των εταιριών που αντιπροσωπεύουν καταξιωμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους, αποδεχτείτε τα ανωτέρω και προχωρήσετε στις προτεινόμενες αλλαγές.

Πρόθυμοι για την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας, διατελούμε

Μετά Τιμής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Γεώργιος Παπούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ CAD

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας συμμετέχοντας στην διαδικασία διαβούλευσης της υπηρεσίας σας για την προμήθεια ενός (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ CAD.

Παράγραφος 3: Σταθμός Ελέγχου Χειριστή
Όρος Νο 8: Το χειριστήριο να εξασφαλίζει την εργονομική λειτουργία στους τεχνολόγους και τους ιατρούς και να διαθέτει την δυνατότητα ρύθμισης του ύψους. Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία περί εργονομίας προς αξιολόγηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ανωτέρω απαίτηση, μας απορρίπτει.
Γίνεται λοιπόν, εύκολα κατανοητό, ότι λόγω της εσφαλμένης και άδικης απαίτησης της ως άνω προδιαγραφής, περιορίζεται αδικαιολόγητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός, αφού αποκλείονται από την διαγωνισμό, εξαίρετα μηχανήματα υψηλότατων προδιαγραφών, όπως αυτό της εταιρίας μας, παραβιάζοντας το άρθρο 54 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 που αποτελεί ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο του άρθρου 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο …. «Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στην διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.»

Η απαίτηση είναι φωτογραφική.
Φωτογραφίζει την εταιρία HOLOGIC !

Η απαίτηση είναι ανούσια και χωρίς καμία απολύτως πρακτική αξία καθώς κατά τη διάρκεια της εξέτασης της μαστογραφίας, ο χειριστής δεν παρεμβαίνει αλλάζοντας τα στοιχεία που έχει ήδη προκαθορίσει πριν από την εξέταση (όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις περιπτώσεις εξέτασης με υπερηχοτομογράφο κατά την οποία ο χειριστής με το ένα χέρι κρατάει την κεφαλή υπερήχων και με το άλλο χειρίζεται του διακόπτες του μηχανήματος).

Η καθ’ ύψος ρύθμιση δεν εξασφαλίζει την εργονομικότητα στην λειτουργία καθώς και στην φιλικότητα στον χρήστη.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρατήρησή μας αυτή και παρακαλούμε να ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ η ανωτέρω απαίτηση.

Παράγραφος 4: Βραχίονας
Όρος Νο 8: Το σύστημα συμπίεσης να εφαρμόζεται …………………………σε κάθε εφαρμογή. Τα πίεστρα να διαθέτουν δυνατότητα κλίσης για την παροχή ομοιόμορφης συμπίεσης σε όλο το εύρος του μαστού. Να υπάρχει απαραίτητα σύστημα απελευθέρωσης του μαστού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ανωτέρω απαίτηση, μας απορρίπτει.
Γίνεται λοιπόν, εύκολα κατανοητό, ότι λόγω της εσφαλμένης και άδικης απαίτησης της ως άνω προδιαγραφής, περιορίζεται αδικαιολόγητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός, αφού αποκλείονται από την διαγωνισμό, εξαίρετα μηχανήματα υψηλότατων προδιαγραφών, όπως αυτό της εταιρίας μας, παραβιάζοντας το άρθρο 54 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 που αποτελεί ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο του άρθρου 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο …. «Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στην διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.»

Η απαίτηση είναι φωτογραφική.
Φωτογραφίζει την εταιρία HOLOGIC, καθότι αποτελεί πατέντα της εταιρίας HOLOGIC !

Όλα τα μηχανήματα, όλων των κατασκευαστών, συνοδεύονται από πίεστρα ειδικά μελετημένα και κατασκευασμένα για την απρόσκοπτη εκτέλεση όλων των εξετάσεων και ως εκ τούτου:
Παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρατήρησή μας αυτή και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την απαίτηση. (τουλάχιστον, να μην θεωρείται «απαράβατος όρος»)

Παράγραφος 8: Σύστημα Τομοσύνθεσης
Όρος Νο 4: Ο τρόπος κίνησης της λυχνίας να είναι συνεχόμενος και όχι διακοπτόμενος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ανωτέρω απαίτηση, μας απορρίπτει.
Γίνεται λοιπόν, εύκολα κατανοητό, ότι λόγω της εσφαλμένης και άδικης απαίτησης της ως άνω
Γίνεται λοιπόν, εύκολα κατανοητό, ότι λόγω της εσφαλμένης και άδικης απαίτησης της ως άνω προδιαγραφής, περιορίζεται αδικαιολόγητα και σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ανταγωνισμός, αφού αποκλείονται από την διαγωνισμό, εξαίρετα μηχανήματα υψηλότατων προδιαγραφών, όπως αυτό της εταιρίας μας, παραβιάζοντας το άρθρο 54 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 που αποτελεί ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο του άρθρου 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο …. «Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στην διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.»

Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι στους Ψηφιακούς Μαστογράφους με σύστημα τομοσύνθεσης, υπάρχουν δύο (2) μόνον τρόποι κίνησης της λυχνίας, ο συνεχόμενος και ο διακοπτόμενος (step and shoot).

Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι δυνατόν κάποιο μηχάνημα να λειτουργεί και με τους δύο (2) τρόπους, επομένως οι κατασκευαστικοί οίκοι επιλέγουν έναν απ’ τους δύο.

Ο οίκος IMS που αντιπροσωπεύουμε, έχει επιλέξει να κατασκευάζει τους ψηφιακούς μαστογράφους με το διακοπτόμενο τρόπο, ως το πλέον κατάλληλο με μοναδικό κριτήριο την βέλτιστη απόδοση της λειτουργίας του συστήματος.

Στην προαναφερόμενη προδιαγραφή σας ζητάτε την τεχνική της συνεχόμενης κίνησης της λυχνίας, υπολογίζοντας προφανώς ότι η τεχνική της διακοπτόμενης λειτουργίας είναι υποδεέστερη.

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να «φωτογραφίζεται» η τεχνολογία ή ο τρόπος απόκτησης
της εικόνας, τη στιγμή που το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα ήτοι η εικόνα που δίνει το μηχάνημα

Με τον συγκεκριμένο (step and shot) τρόπο, εταιρίες όπως η IMS (εταιρία που εμείς αντιπροσωπεύουμε και ήταν η δεύτερη που παρουσίασε την τομοσύνθεση στην αγορά) και η GE (φημισμένη και εγνωσμένης αξίας εταιρία), γίνεται απόκτηση της τομοσυνθετικής εικόνας χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, με υψηλότατες διαγνωστικές προδιαγραφές και με τη χαμηλότερη δυνατή δόση.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρατήρησή μας αυτή και τροποποιήσετε την συγκεκριμένη προδιαγραφή ως κατωτέρω:

Ο τρόπος κίνησης της λυχνίας να είναι είτε συνεχόμενος είτε διακοπτόμενος.

Παράγραφος 8: Σύστημα Τομοσύνθεσης
Όρος Νο 7: Να κατατεθούν πιστοποιήσεις CE για την προσφερόμενη τεχνολογία τομοσύνθεσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Το μηχάνημα διαθέτει πιστοποίηση CE ως πλήρες σύστημα με όλες του τις δυνατότητες συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τομοσύνθεσης, για την οποία διαδικασία, δεν χορηγείται ξεχωριστό πιστοποιητικό CE.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρατήρησή μας αυτή και τροποποιήσετε την συγκεκριμένη προδιαγραφή ως κατωτέρω:

Το μηχάνημα να συνοδεύεται από πιστοποίηση CE.

Παράγραφος 9: Σύστημα Ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας & Σκιαγραφικών
Όρος Νο 1: Να προσφερθεί προς επιλογή στη βασική σύνθεση λογισμικό λήψης και επεξεργασίας 2D εικόνων με ενίσχυση αντίθεσης από χρήση σκιαγραφικής ουσίας.
Και
Όρος Νο 2: Να προσφερθεί προς επιλογή στη βασική σύνθεση σύγχρονο σύστημα ψηφιακής στερεοτακτικής βιοψίας μαστού υψηλής ακρίβειας με δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας στόχευσης ευρημάτων κατάλληλο και για τοποθέτηση συρμάτινων οδηγών το οποίο να είναι συμβατό με κάθε τύπο οδηγού βιοψίας..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Θεωρούμε ότι η σύνταξη των ανωτέρω όρων είναι εσφαλμένη, δεδομένου ότι δεν γίνεται να είναι προς επιλογή η όποια δυνατότητα ή προμήθεια εξαρτήματος, όταν ζητείται στην βασική σύνθεση.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρατήρησή μας αυτή και τροποποιήσετε την συγκεκριμένη προδιαγραφή σύμφωνα με τις ανάγκες των αρμοδίων του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου σας.

Ελπίζουμε ότι με γνώμονα την παροχή δυνατότητας ευρείας συμμετοχής όλων των εταιριών που αντιπροσωπεύουν καταξιωμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστικούς οίκους, αποδεχτείτε τα ανωτέρω και προχωρήσετε στις προτεινόμενες αλλαγές.

Πρόθυμοι για την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας, διατελούμε

Μετά Τιμής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Γεώργιος Παπούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Προς :
Υ/Ο: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ.Πρωτ. : 18-0273/MULT/KK
Ημ/νία : 3/07/2018

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑTΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ TEΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ)
Αξιότιμοι Κύριοι,
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ C-ARM

1. Στην παρ. 5. Βραχίονα Τοξοειδούς Σχήματος (C-ARM) μετά ακτινολογικής λυχνίας των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «5.2 Η ακτινολογική λυχνία να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου, (≥60 KHU) και ανάλογα μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος (≥1000 KHU), με μεγάλη θερμοαπαγωγή, κατάλληλη και χωρίς χρονικούς περιορισμούς για όλες τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, να αναφερθεί ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας της λυχνίας σε περίπτωση απώλειας του συστήματος ψύξης.»

Τα τροχήλατα ακτινοσκοπικά μηχανήματα της GE Healthcare διαθέτουν θερμοχωρητικότητα ανόδου 46 KHU και θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 900 kHU. Oι αποκλίσεις αυτές δεν επιφέρει κανένα κλινικό περιορισμό. Τα χαρακτηριστικά της λυχνίας έχουν επιλεγεί με βάση τα χαρακτηριστικά και των άλλων στοιχείων του συστήματος όπως γεννήτρια την οποία η λυχνία την υποστηρίζει πλήρως καθώς και του γεγονότος ότι το σύστημα λειτουργεί με χαμηλά στοιχεία δόσης για αποφυγή επιβάρυνση του εξεταζομένου και δεδομένου ότι το σύστημα λόγω της υψηλής απόδοσης του ενισχυτή εικόνα απαιτεί λιγότερα mA και άρα λιγότερη επιβάρυνση της θερμοχωρητικότητα της ανόδου.

Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής :
« 5.2 Η ακτινολογική λυχνία να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου, (≥40 KHU) και ανάλογα μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος (≥900 KHU), με μεγάλη θερμοαπαγωγή, κατάλληλη και χωρίς χρονικούς περιορισμούς για όλες τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, να αναφερθεί ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας της λυχνίας σε περίπτωση απώλειας του συστήματος ψύξης.»

-----------------------------------------------
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ CAD
1. Στην παρ. 3. Σταθμός Ελέγχου Χειριστή των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «8. Το χειριστήριο να εξασφαλίζει την εργονομική λειτουργία στους τεχνολόγους και τους ιατρούς και να διαθέτει την δυνατότητα ρύθμισης του ύψους. Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία περί εργονομίας προς αξιολόγηση.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς σε όλα τα συστήματα της το χειριστήριο είναι σταθερού ύψους και ρυθμιζόμενη είναι μόνο η οθόνη. Η απόκλιση αυτή δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην ευχρηστία του συστήματος, ενώ αντιθέτως περιορίζει τον ανταγωνισμό.

Βάση των ανωτέρω προτείνεται η αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως:

«8. Το χειριστήριο να εξασφαλίζει την εργονομική λειτουργία στους τεχνολόγους και τους ιατρούς να περιγραφούν προς αξιολόγηση επιπλέον δυνατότητες. Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία περί εργονομίας προς αξιολόγηση.»

2. Στην παρ. 5. Ψηφιακός Ανιχνευτής των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «3. Το μέγεθος pixel να είναι ≤90 μm τόσο σε δισδιάστατη (2D) όσο και σε τρισδιάστατη (3D) λήψη. Θα προσμετρήσει θετικά μικρότερο μέγεθος pixel.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς σε όλοι οι ψηφιακοί μαστογράφοι της δεν πληρεί την ανωτέρω απαίτηση των 90 μm Σε έναν ψηφιακό ανιχνευτή όσο μικρότερο γίνεται το μέγεθος του κόκκου (pixel) τόσο αυξάνεται η παρουσία του θορύβου, επιδεινώνοντας την ποιότητα της εικόνας και ακόμη χειρότερα τα τελικά διαγνωστικά αποτελέσματα. Έτσι, μία πληθώρα από επιστημονικές έρευνες αποδεικνύει πως το μέγεθος κόκκου των 100 μm που έχει επιλέξει η GE Healthcare για τους ψηφιακούς μαστογράφους αποτελεί και τη βέλτιστη λύση μεταξύ διακριτικής ικανότητας και θορύβου. Το μέγεθος των 100 μm παρέχει εικόνες με την αναγκαία διακριτική ικανότητα για απεικόνιση ιδιαίτερα απαιτητικών εξετάσεων όπως μαστογραφίες διατηρώντας επίσης τα επίπεδα δόσης στον εξεταζόμενα χαμηλά.
Να τονιστεί ότι παγκοσμίως, ο παράγοντας αξιολόγησης της απόδοσης ενός ψηφιακού ανιχνευτή-flat panel είναι το DQE. Η GE Healthcare Technologies προτίθεται να προσφέρει το ακτινοδιαγνωστικό σύστημα μαστογραφίας με το υψηλότερο DQE παρέχοντας την υψηλότερη διαγνωστική πληροφορία απεικόνισης της αγοράς.
Κατά συνέπεια, με βάση όλα τα παραπάνω, ζητάμε την επαναδιατύπωση της τεχνικής προδιαγραφής, ως εξής:
3. Το μέγεθος pixel να είναι ≤100 μm τόσο σε δισδιάστατη (2D) όσο και σε τρισδιάστατη (3D) λήψη. Θα προσμετρήσει θετικά μικρότερο μέγεθος pixel.»

3. Στην παρ. 8. Σύστημα Τομοσύνθεσης των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται «4. Ο τρόπος κίνησης της λυχνίας να είναι συνεχόμενος και όχι διακοπτόμενος.»
Ο κατασκευαστικός Οίκος GE HEALTHCARE έχει επιλέξει να κατασκευάσει όλους τους ψηφιακούς του μαστογράφους με το διακοπτόμενο σύστημα step and shoot, με βάση καθαρά επιστημονικά κριτήρια, έχοντας επιλέξει την τεχνική αυτή ως βέλτιστη. Η τεχνολογία της ακτινολογικής λυχνίας (ελαφριά δομή- τεχνική ψύξης χωρίς χρήση υγρού) επιτρέπει την πλήρη άμεση ακινητοποίηση της δίχως την παρουσία κραδασμών λόγω κίνησης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται άμεση και ακριβέστερη εστίαση στην υπό εξέταση περιοχή.
Με την ανωτέρω διακήρυξη όμως ζητείται ως προδιαγραφή για διενέργεια τομοσύνθεσης μόνο με τη τεχνική της συνεχόμενης κίνησης της λυχνίας, υπονοώντας μάλιστα ότι η τεχνική διακοπτόμενης λειτουργίας είναι υποδεέστερη, διότι δήθεν έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία artifacts δηλαδή ψευδοεικόνων.
Όμως η συγκεκριμένη προδιαγραφή και η συγκεκριμένη παραδοχή στην οποία αυτή βασίζεται είναι παντελώς εσφαλμένη επιστημονικά.
Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την εσφαλμένη παραδοχή στην οποία βασίζεται η προδιαγραφή της διακήρυξης, τα συστήματα που διενεργούν την τομοσύνθεση με συνεχή κίνηση της λυχνίας είναι αυτά που παρουσιάζουν παρουσιάζουν artifacts (ψευδοεικόνες) κατά τη διεύθυνση κίνησης με κυριότερη επίδραση τη μείωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας και τη μείωση της διαγνωστικής αξίας των λαμβανομένων εικόνων.
Αντιθέτως τα συστήματα που διενεργούν την τομοσύνθεση με διακοπτόμενη τεχνική έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν artifacts ακριβώς επειδή εστιάζουν και απομονώνουν κατά την λήψη.
Μάλιστα, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας η μέθοδος step and shoot (διακοπτόμενη τεχνική) παρέχει επιπλέον καλύτερη ανιχνευσιμότητα σε μικροασβεστώσεις (microcalcifications conspicuity), καλύτερη χωρική διακριτική ικανότητα και βελτίωση του λόγου σήματος προς θόρυβο Signal-to-noise Ratio. (Step-and-shoot tomosynthesis Dr Yuranga Weerakkody ◉ and Stefano Pacifici et al.
Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

4. Ο τρόπος κίνησης της λυχνίας να είναι συνεχόμενος ή διακοπτόμενο step-shoot προς αποφυγή των artifacts.

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

(με Ψηφιακό Ανιχνευτή)

1. Στην παρ. 2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται 2 «Το μέγεθος της εστίας της λυχνίας να είναι ≤0,6 mm για τη μικρή και ≤1 mm για την μεγάλη. Μικρότερες εστίες αποτελούν πλεονέκτημα και θα προσμετρήσουν θετικά.».

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς σε όλοι τα τηλεχειριζόμενα ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά συστήματα της η μεγάλη εστία 1.2 mm και όχι 1. mm. όπως ζητούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Η απόκλιση αυτή δεν έχει κανένα κλινικό αντίκτυπο καθώς σε περιπτώσεις όπου απαιτείται καλύτερη διακριτική ικανότητα το σύστημα έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση της μικρής εστίας.
Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

2 «Το μέγεθος της εστίας της λυχνίας να είναι ≤0,6 mm για τη μικρή και ≤1.2 mm για την μεγάλη. Μικρότερες εστίες αποτελούν πλεονέκτημα και θα προσμετρήσουν θετικά.».

2. . Στην παρ. 2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: «3 Η θερμοχωρητικότητα ανόδου να είναι 600 KHU τουλάχιστον, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 2000 kHU τουλάχιστον καθώς και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου 160 kHU/min τουλάχιστον, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς σε όλοι τα τηλεχειριζόμενα ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά συστήματα της έχουν ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου 125 kHU/min και όχι 160 kHU/min. όπως ζητούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι ακτινολογικές λυχνίες που χρησιμοποιούντα από όλα τα τηλεχειριζόμενα ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά συστήματα της εταιρείας μας έχουν ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου λιγότερη από την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή παρόλα αυτά σε συνδυασμό και με την θερμοχωρητικότητα της ανόδου εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λειτουργίας ακτινογράφησης – ακτινοσκόπηση υψηλής ποιότητας για μεγάλη χρονική διάρκεια ακόμα και στην πιο βαριά Νοσοκομειακή χρήση.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το κλινικό αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο.
Είναι, λοιπόν, εμφανές, πως αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή το μόνο που καταφέρνει είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού, θέτοντας εκτός προδιαγραφών τα τηλεχειριζόμενα ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά συστήματα της GE Healthcare. προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

3 Η θερμοχωρητικότητα ανόδου να είναι 600 KHU τουλάχιστον, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 2000 kHU τουλάχιστον καθώς και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου 120 kHU/min τουλάχιστον, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος.»

3. Στην παρ. 5 ΟΡΘΙΟ BUCKY (ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ) των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: «2. Να διαθέτει μεγάλη κατακόρυφη μετακίνηση με εύρος τουλάχιστον 140 cm και σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση της διαδρομής. To χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το έδαφος να είναι κάτω των 40cm και το μέγιστο πάνω από 170cm.

Τα τηλεχειριζόμενα ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά συστήματα της GE Healthcare διαθέτουν Όρθιο Bucky με δυνατότητα χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το έδαφος 40 cm.Με αυτά τα χαρακτηριστικά και με βάση τη διεθνή εμπειρία είναι κατάλληλο να καλύψει όλες τις κλινικές περιπτώσεις.

Προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:
«2. Να διαθέτει μεγάλη κατακόρυφη μετακίνηση με εύρος τουλάχιστον 140 cm και σταθεροποίηση σε οποιαδήποτε θέση της διαδρομής. To χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το έδαφος να είναι ≤ 40cm και το μέγιστο πάνω από 170cm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΙ
ΟΡΘΙΟ BUCKY

1. Στην παρ. 1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: «5. Να διαθέτει χρονόμετρο για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία 1 msec.»

H GE Healthcare διαθέτει πολυετή πείρα σε όλα τα ακτινολογικά και διαγνωστικά συστήματα και υψηλή τεχνολογία και η επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών των συστημάτων γίνεται με γνώμονα το καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα στη μικρή δυνατή δόση για τον εξεταζόμενο. Έχοντας αυτό ως κριτήριο επέλεξε ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης σε ακτινοβολία να είναι το 2 msec και όχι το 1 msec :όπως απαιτούν οι προδιαγραφές και θέτουν εκτός συμμετοχής την GE.
Αναλυτικά κατά το χρόνο της έκθεσης η τάση αυξάνεται σταδιακά μέχρι να πάρει τη μέγιστη τιμή. Στην περίπτωση που ο χρόνος έκθεσης είναι μικρός η τάση είναι κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χαμηλή με αποτέλεσμα την αναίτια ακτινοβόληση του ασθενή καθώς η χαμηλή τάση δεν συνεισφέρει στην ποιότητα της εικόνας και στη διαγνωστική πληροφορία. ¨
Συνεπώς η απαίτηση για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία ≤1 msec στην κλινική της χρήση θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση τη χορηγούμενης δόσης στον ασθενή χωρίς τη λήψη καμία επιπλέον διαγνωστική πληροφορία.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το κλινικό αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο.
Είναι, λοιπόν, εμφανές, πως αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή το μόνο που καταφέρνει είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού, θέτοντας εκτός προδιαγραφών όλα τα Ψηφιακά Ακτινολογικά συστήματα της GE Medical Systems.
Προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

«5. Να διαθέτει χρονόμετρο για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία 2 msec.»

2. Στην παρ. 2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: 1. «Να διαθέτει τηλεσκοπική ανάρτηση οροφής για την συγκράτηση της ακτινολογικής λυχνίας με δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης κατά μήκος τουλάχιστον 3 m, καθ ύψος τουλάχιστον 1,7 m και εγκάρσιο τουλάχιστον 2 m ώστε να πραγματοποιεί ακτινογραφίες και εκτός της τραπέζης, επί φορείου.»

Τα ψηφιακά ακτινολογικά συστήματα της GE Healthcare διαθέτουν εγκάρσια κίνηση 1,9 m έναντι των 2 m που ζητάει η διακήρυξη. Η απόκλιση αυτή ενώ είναι επουσιώδη περιορίζει τον ανταγωνισμό καθώς εταιρείες όπως η GE Healthcare δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν.

Είναι, λοιπόν, εμφανές, πως αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή το μόνο που καταφέρνει είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού, θέτοντας εκτός προδιαγραφών όλα τα Ψηφιακά Ακτινολογικά συστήματα της GE Medical Systems.
Προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

1.Να διαθέτει τηλεσκοπική ανάρτηση οροφής για την συγκράτηση της ακτινολογικής λυχνίας με δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης κατά μήκος τουλάχιστον 3 m, καθ ύψος τουλάχιστον 1,7 m και εγκάρσιο τουλάχιστον 1,9 m ώστε να πραγματοποιεί ακτινογραφίες και εκτός της τραπέζης, επί φορείου.»

3. Στην παρ. 2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: 4 «Να είναι διπλοεστιακής τεχνολογίας με μεγέθη εστιών < 0.6mm η μικρή εστία και <1.0 mm η μεγάλη.»

Η ανωτέρω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία GE Healthcare καθώς σε όλοι τα τηλεχειριζόμενα ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά συστήματα της η μεγάλη εστία 1.2 mm και μικρή εστία ίση 0,6mm όχι 1 mm και μικρή μικρότερη από 0,6mm όπως ζητούν οι τεχνικές προδιαγραφές. Η απόκλιση αυτή δεν έχει κανένα κλινικό αντίκτυπο καθώς σε περιπτώσεις όπου απαιτείται καλύτερη διακριτική ικανότητα το σύστημα έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση της μικρής εστίας.
Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

«Να είναι διπλοεστιακής τεχνολογίας με μεγέθη εστιών ≤ 0.6 mm η μικρή εστία και ≤1.3 mm η μεγάλη.»

4. Στην παρ. 2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: 5. «Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 600 kHU, θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 2000 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 160 kHU / min για βαριά Νοσοκομειακή χρήση.»

H General Electric διαθέτει πολυετή πείρα σε όλα τα ακτινολογικά και διαγνωστικά συστήματα και υψηλή τεχνολογία σε ειδικές λυχνίες εφαρμογών στα συστήματά της, που υπερκαλύπτουν το σύνολο των απαιτούμενων προδιαγραφών. Οι ακτινολογικές λυχνίες που χρησιμοποιούντα από όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά μηχανήματα της εταιρείας μας δεν πληρούν καμία από τις παραπάνω αριθμητικές τιμές. Παρόλα αυτά εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λειτουργίας ακτινογράφησης υψηλής ποιότητας για μεγάλη χρονική διάρκεια ακόμα και στην πιο βαριά Νοσοκομειακή χρήση. H απαίτηση για τόσες υψηλές τιμές παραπέμπουν σε συστήματα άλλη κατηγορίας με άλλες κλινικές απαιτήσεις όπως ακτινοσκοπικά συστήματα τα οποία προορίζεται για συνεχή ακτινοβολία και ανάπτυξη υψηλών φορτίων θερμότητα και όχι σε ακτινολογικά συστήματα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το κλινικό αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο.
Είναι, λοιπόν, εμφανές, πως αυτή η Τεχνικές Προδιαγραφές το μόνο που καταφέρνει είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού, θέτοντας εκτός προδιαγραφών το Ψηφιακό Ακτινολογικό σύστημα της GE Healthcare.

Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

«Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 300 kHU, θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 1500 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 70 kHU / min για βαριά Νοσοκομειακή χρήση.»

5. Στην παρ. 3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: 8. «
Να διαθέτει ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
i. Διαστάσεις άνω των 35Χ42 cm και μήτρα ενεργού πεδίου μεγαλύτερη από 2300Χ2800.
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) <150μm.
iii. Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου 3 lp/mm (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστό).

Η προδιαγραφή ζητάει διάσταση 35 cm Χ 42 cm Όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα με ανάρτηση οροφής της GE Healthcare διαθέτουν ενεργή περιοχή 40 cm Χ 40 cm. H συνολική επιφάνεια που καλύπτει ο ψηφιακός ανιχνευτής είναι κατά πολύ μεγαλύτερη (ίση με 1600 cm2) έναντι των 1470 cm2 που ζητάει οι τεχνικές προδιαγραφές Με βάση της διεθνή εμπειρία το μέγεθος αυτό ενδείκνυται για τη κάλυψη όλων των κλινικών περιπτώσεων και για όλων το εύρος σωματότυπων παρέχοντας ταυτόχρονα εικόνες υψηλής διαγνωστικής αξίας.
Ως αναφορά τη απαίτηση για μέγεθος κόκκου (pixel) < 150 μm που θέτουν εκτός όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα με ανάρτηση οροφής της GE Healthcare θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Σε έναν ψηφιακό ανιχνευτή όσο μικρότερο γίνεται το μέγεθος του κόκκου (pixel) τόσο αυξάνεται η παρουσία του θορύβου, επιδεινώνοντας την ποιότητα της εικόνας και ακόμη χειρότερα τα τελικά διαγνωστικά αποτελέσματα. Έτσι, μία πληθώρα από επιστημονικές έρευνες αποδεικνύει πως το μέγεθος κόκκου των 200 μm που έχει επιλέξει η GE Healthcare για τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα αποτελεί και τη βέλτιστη λύση μεταξύ διακριτικής ικανότητας και θορύβου. Το μέγεθος των 200 μm παρέχει εικόνες με την αναγκαία διακριτική ικανότητα για απεικόνιση ακτινολογικών εξετάσεων διατηρώντας επίσης τα επίπεδα δόσης στον εξεταζόμενα χαμηλά.
Το μέγεθος του pixel σε συνδυασμό με το μέγεθος του ανιχνευτή καθορίζει άμεσα και τη μήτρα λήψης καθώς και τη διακριτική ικανότητα με αποτέλεσμα όλα τα συστήματα της GE Healthcare να μην καλύπτουν την αριθμητική απαίτηση για μήτρα > 2300 x 2800 και την απαίτηση για διακριτική ικανότητα 3 lp/mm.

Η παράμετρος η οποία χαρακτηρίζει τη συνολική διαγνωστική αξία ενός συστήματος είναι το DQE καθώς συνδυάζει την διακριτική ικανότητα ενός συστήματος σε συνδυασμό με τη χορηγούμενη δόση στον εξεταζόμενο. Όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα με ανάρτηση οροφής της GE Healthcare υπερκαλύπτουν την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή.
Η επιλογή των παραμέτρων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τόσο τη διαγνωστική πληροφορία όσο και τη χορηγούμενη δόση στον εξεταζόμενο.

Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

8. «Να διαθέτει ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
i. Διαστάσεις άνω των 40Χ40 cm και μήτρα ενεργού πεδίου μεγαλύτερη από 2000Χ2000.
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) ≤ 200μm.
iii. Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου23 lp/mm (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστό).

6. Στην παρ. 4 ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ. των τεχνικών προδιαγραφών ζητείται: 5. «Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
i. Διαστάσεις άνω των 42Χ42 cm και μήτρα ενεργού πεδίου μεγαλύτερη από
2500Χ2800.
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) <150μm.
iii. Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου 3,5 lp/mm (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστό). Λήψη δεδομένων άνω των 14 bit.

Η προδιαγραφή ζητάει διάσταση 42cm Χ 42 cm αλλά δεν διευκρινίζει αν είναι ενεργή περιοχή ή φυσικές διαστάσεις του ανιχνευτή Όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα με ανάρτηση οροφής της GE Healthcare διαθέτουν ενεργή περιοχή 40 cm Χ 40 cm. Με βάση της διεθνή εμπειρία το μέγεθος αυτό ενδείκνυται για τη κάλυψη όλων των κλινικών περιπτώσεων και για όλων το εύρος σωματότυπων παρέχοντας ταυτόχρονα εικόνες υψηλής διαγνωστικής αξίας.
Ως αναφορά τη απαίτηση για μέγεθος κόκκου (pixel) <150 μm που θέτουν εκτός όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα με ανάρτηση οροφής της GE Healthcare θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Σε έναν ψηφιακό ανιχνευτή όσο μικρότερο γίνεται το μέγεθος του κόκκου (pixel) τόσο αυξάνεται η παρουσία του θορύβου, επιδεινώνοντας την ποιότητα της εικόνας και ακόμη χειρότερα τα τελικά διαγνωστικά αποτελέσματα. Έτσι, μία πληθώρα από επιστημονικές έρευνες αποδεικνύει πως το μέγεθος κόκκου των 200 μm που έχει επιλέξει η GE Healthcare για τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα αποτελεί και τη βέλτιστη λύση μεταξύ διακριτικής ικανότητας και θορύβου. Το μέγεθος των 200 μm παρέχει εικόνες με την αναγκαία διακριτική ικανότητα για απεικόνιση ακτινολογικών εξετάσεων διατηρώντας επίσης τα επίπεδα δόσης στον εξεταζόμενα χαμηλά.
Το μέγεθος του pixel σε συνδυασμό με το μέγεθος του ανιχνευτή καθορίζει άμεσα και τη μήτρα λήψης καθώς και τη διακριτική ικανότητα με αποτέλεσμα όλα τα συστήματα της GE Healthcare να μην καλύπτουν την αριθμητική απαίτηση για μήτρα μεγαλύτερη από 2500 x 2800 και την απαίτηση για διακριτική ικανότητα 3,5 lp/mm.
Η παράμετρος η οποία χαρακτηρίζει τη συνολική διαγνωστική αξία ενός συστήματος είναι το DQE καθώς συνδυάζει την διακριτική ικανότητα ενός συστήματος σε συνδυασμό με τη χορηγούμενη δόση στον εξεταζόμενο. Όλα τα ψηφιακά ακτινολογικά συγκροτήματα με ανάρτηση οροφής της GE Healthcare υπερκαλύπτουν την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή.
Η επιλογή των παραμέτρων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τόσο τη διαγνωστική πληροφορία όσο και τη χορηγούμενη δόση στον εξεταζόμενο.

Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:

Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή τελευταίας τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί) και υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
i. Διαστάσεις άνω των 40Χ40 cm και μήτρα ενεργού πεδίου μεγαλύτερη από
2000Χ2000.
ii. Μέγεθος κόκκου (pixel) ≤200μm.
iii. Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα περίπου 2 lp/mm (ζεύγη γραμμών νά χιλιοστό). Λήψη δεδομένων άνω των 14 bit.

Παρακαλούμε πολύ όπως λάβετε υπ’όψιν σας το παρόν υπόμνημα και τροποποιήσετε αναλόγως τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων

Για την εταιρεία,

Kώστας Καρούνης
DI Leader Greece & Cyprus.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σχόλια της εταιρίας GE Healthcare σχετικά με την διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών συστήματος Αξονικής Τομογραφίας 16 τομών
1. Παράγραφος 4: Ακτινολογική Λυχνία
 Προδιαγραφή 4.1: Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU (Πραγματική χωρίς την παρέμβαση άλλου μηχανισμού ή λογισμικού και ισοδύναμη μέσω παρέμβασης. Να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία): ≥ 3.5 MHU (πραγματική) και ≥ 7 MHU (ισοδύναμη)

Σχόλιο: Η πραγματική θερμοχωρητικότητα της ανόδου είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ακτινολογικής λυχνίας ενός αξονικού. Η κάθε εταιρεία έχει στη διάθεση της διάφορες μεθόδους παρέμβασης ώστε να τη μεταβάλει σε μεγαλύτερη ισοδύναμη. Αυτή η μεταβολή όμως δεν έχει να κάνει πάντα με τη μείωση της επιβάρυνσής της καθώς τα υλικά και η διάταξη της (απόσταση λυχνίας από τον ανιχνευτή) είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας, την πραγματική επιβάρυνση της λυχνίας καθώς και τη δόση του θα χρειαστεί για συγκεκριμένη εξέταση του ασθενούς.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε η απαίτηση της προδιαγραφής να αλλάξει σε: ≥ 3.5 MHU (πραγματική) και ≥ 6 MHU (ισοδύναμη)

 Προδιαγραφή 4.3: Εστιακό μέγεθος mm: ≥ 0,8 (Να δοθούν τα σχετικά στοιχεία προς αξιολόγηση)
Σχόλιο: Τα συστήματα αξονικής τομογραφίας παρουσιάζονται με λυχνίες 2 ή και περισσότερων εστιών. Η σαφήνεια της εικόνας εξαρτάται από το μέγεθος της ακτινικής δέσμης και επομένως της εστίας στη λυχνία και είναι μεγαλύτερη όσο πιο μικρή και τετραγωνισμένη είναι η εστία. Για το λόγο αυτό, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εστίες όσο το δυνατόν μικρότερου μεγέθους. Η προδιαγραφή ≥ αποκλείει από τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν συστήματα που έχουν τη μικρότερη δυνατή εστία.

Για το λόγο αυτό ζητάμε η απαίτηση της προδιαγραφής να αλλάξει σε: Να δοθούν στοιχεία (και να εκτιμηθούν κατά την τεχνική αξιολόγηση)

2. Παράγραφος 11: Ανεξάρτητος σταθμός επεξεργασίας και διάγνωσης
 Προδιαγραφή 11.12: Χαρακτηριστικά - Δυνατότητες Σταθμού Επεξεργασίας και Διάγνωσης: ΝΑΙ. Να διαθέτει απαραίτητα και κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού:
- Μνήμη RAM 8 GB
- Medical graphic card (2GB RAM, 2 Outputs)
- Διαγνωστική οθόνη ανάλυσης 3 Mega Pixels και διάστασης ≥23 ιντσών
Να αναφερθούν αναλυτικά τα στοιχεία της σύνθεσής

Σχόλιο: Η GE μπορεί να προσφέρει ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας με χαρακτηριστικά που εκμεταλλεύονται πλήρως από το αντίστοιχο λογισμικό σύνθεσης του, παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα γρήγορης και αδιάλειπτης λειτουργίας κατά τη διάγνωση – επεξεργασία σύνθετων εξετάσεων. Καθώς το λογισμικό χτίζεται και συνεργάζεται κάθε φορά με της τελευταίας γενιάς υπολογιστικό υλικό θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε εταιρεία να παρουσιάσει το εκάστοτε σύστημα της χωρίς να φωτογραφίζεται συγκεκριμένη υπολογιστική σύνθεση του σταθμού. Να σημειωθεί ότι η ταχύτητα επεξεργασίας δεν είμαι μόνο εξαρτώμενη της διαθέσιμης μνήμης σε Graphic Card καθώς κάποια προγράμματα κάνουν χρήση του επεξεργαστή, της μνήμης RAM και των Graphic Card με διαφορετική προτεραιότητα και βαρύτητα. Γι’ αυτόν τον λόγο δε θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο.

 Προδιαγραφή 11.13: Αναβάθμιση Δεύτερου Σταθμού επεξεργασίας και διάγνωσης

Σχόλιο: Ο ήδη εγκατεστημένος σταθμός εργασίας είναι συγκεκριμένης εταιρείας με χαρακτηριστικά πάνω στα οποία είναι εναρμονισμένο και το αντίστοιχο λογισμικό επεξεργασίας.
Πλην της πλήρης αντικατάστασης (αύξησης δηλαδή των ανεξάρτητων σταθμών επεξεργασίας σε δύο (2) ανεξάρτητους σταθμούς εργασίας για το διαγωνισμό) δεν δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης του από τη GE καθώς το λογισμικό επεξεργασίας της εταιρείας μας έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις hardware για τη διαφύλαξης της βέλτιστης ομαλής, ταχύτατης και αδιάλειπτης λειτουργίας επεξεργασίας.

Για την ισότιμη και αξιοκρατική συμμετοχή των εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε η απαίτηση των προδιαγραφών 11.12 & 11.13 να αλλάξει σε: Να δοθούν στοιχεία του ανεξάρτητου σταθμού και να απαιτηθεί δεύτερος σταθμός (και να εκτιμηθούν κατά την τεχνική αξιολόγηση)

ή

να ζητηθεί ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνων από απόσταση. Η διαδικασία να γίνεται μέσω δικτύου ή ADSL γραμμής μέσω προστατευμένου δικτύου, σε αρχιτεκτονική κεντρικού ανεξάρτητου server με περιφερειακούς clients. Να διαθέτει λογισμικό για εγκατάσταση σε υπολογιστή κάθε χρήστη και μέσω επικοινωνίας με την βάση δεδομένων του server. Να μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα τουλάχιστον 2 χρήστες με αντίστοιχες άδειες χρήσης (licenses) και ταυτόχρονη πλήρη πρόσβαση για όλα τα διατιθέμενα προγράμματα επεξεργασίας για όλους τους χρήστες

Θέμα: Α Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Ακτινολογικό πακέτο .
Αξιότιμοι κύριοι,

σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια ιατροτεχνολογικού, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια.

Ακτινοσκοπικό – Ακτινολογικό τηλεχειριζόμενο συγκρότημα (με ψηφιακό ανιχνευτή)

2. Ακτινολογική λυχνία

Προδιαγραφή 3
Η θερμοχωρητικότητα ανόδου να είναι 600 KHU τουλάχιστον, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 2000
kHU τουλάχιστον καθώς και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου 160 kHU/min τουλάχιστον, ώστε να
εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος.

Για την δυνατότητα συμμετοχής όλων των εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω:

Η θερμοχωρητικότητα ανόδου να είναι 500KHU τουλάχιστον, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 2000
kHU τουλάχιστον καθώς και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου 160 kHU/min τουλάχιστον, ώστε να
εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος.

5. Σύστημα ψηφιακής απεικόνισης και επεξεργασίας

Προδιαγραφή 3
Να διαθέτει σκληρό δίσκο με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (45.000 εικόνων, μήτρας 1024x1024 pixels
και βάθους 12 bit τουλάχιστον).

Για την δυνατότητα συμμετοχής όλων των εταιρειών στην διαγωνιστική διαδικασία προτείνουμε τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω:

Να διαθέτει σκληρό δίσκο με μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (40.000 εικόνων, μήτρας 1024x1024 pixels
και βάθους 12 bit τουλάχιστον).

Ψηφιακό ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα με οριζόντια τράπεζα και όρθιο Bucky

3. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προδιαγραφή 3
Το ύψος της πλέουσας επιφάνειας να ρυθμίζεται ηλεκτροκίνητα και να χαμηλώνει αρκετά για την διευκόλυνση της τοποθέτησης των ασθενών. Η διαμήκης κίνηση της εξεταστικής τράπεζας να είναι τουλάχιστον ±40cm και η πλευρική κίνηση τουλάχιστον ±10cm.

Προς εξασφάλιση συμμετοχής της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία και αποφυγή παρερμηνειών, προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής όπως φαίνετε παρακάτω, γνωρίζοντας πως δεν επηρεάζει καθόλου το κλινικό αποτέλεσμα λειτουργίας του συστήματος:

Το ύψος της πλέουσας επιφάνειας να ρυθμίζεται ηλεκτροκίνητα και να χαμηλώνει αρκετά για την διευκόλυνση της τοποθέτησης των ασθενών. Η διαμήκης κίνηση της εξεταστικής τράπεζας να είναι τουλάχιστον ±35cm και η πλευρική κίνηση τουλάχιστον ±9cm.

4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ

Προδιαγραφή 3
Κατάλληλο για λήψεις ακτινογραφιών σε όρθια και καθήμενη θέση.

Για την ευκολότερη αξιολόγηση του συγκροτήματος προτείνουμε να δωθούν και αντίστοιχες φωτογραφίες με τις δυνατές θέσεις λήψης ακτινογραφίας, συνεπώς προτείνουμε :

Κατάλληλο για λήψεις ακτινογραφιών σε όρθια και καθήμενη θέση, να προσκομιστούν αντίστοιχες φωτογραφίες για όλες τις δυνατές θέσης λήψης ακτινογραφίας.

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Προδιαγραφή 11
Να υποστηρίζεται από On – line UPS με διάρκεια αυτονομίας τουλάχιστον 15min.

Για την αποφυγή παρερμηνειών και την πρακτική λειοτυργία του συγκροτήματος προτείνουμε το UPS να μπορεί να διαθέτει τάση στο υπολογιστικό σύστημα για 15 λεπτά έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια εξέτασης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Συνεπώς προτείνουμε :

Να υποστηρίζεται από On – line UPS με διάρκεια αυτονομίας τουλάχιστον 15min του υπολογιστικού συστήματος.

C-ARM

4. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Προδιαγραφή 4.2
Μέγιστη απόδοση γεννήτριας τουλάχιστον 20 mA / 110kV, με ρεύμα ακτινοσκόπησης > 6 mA (fluro mode) για την επίτευξη άριστης ποιότητας εικόνας.

Για ποιοτικότερη λειτουργία του συγκροτήματος κατά την ακτινοσκόπηση (fluoro) σε παχύσαρκους ασθενείς και σε ακραίες γωνιώσεις του C arm προτείνουμε το ρεύμα της γεννήτριας να είναι τουλάχιστον 15mA σε για την βέλτιστη ποιότητας εικόνας και μεγάλης διακριτικής ικανότητας. Συνεπώς προτείνουμε :

Μέγιστη απόδοση γεννήτριας τουλάχιστον 20 mA / 110kV, με ρεύμα ακτινοσκόπησης > 15 mA (fluro mode) για την επίτευξη άριστης ποιότητας εικόνας.

5. Βραχίονα Τοξοειδούς Σχήματος (C-ARM) μετά ακτινολογικής λυχνίας

Προδιαγραφή 5.2
Η ακτινολογική λυχνία να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου, ( ≥60 KHU) και ανάλογα μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος ( ≥1000 KHU), με μεγάλη θερμοαπαγωγή, κατάλληλη και χωρίς χρονικούς περιορισμούς για όλες τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, να αναφερθεί ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας της λυχνίας σε περίπτωση απώλειας του συστήματος ψύξης.

Για την απρόσοπτη λειτουργία του συγκροτήματος σε πολύωρα χειρουργεία και ταυτόχρονα την μακροζωία του συστήματος προτείνουμε η θερμοχωρητικότητα της ανόδου στην λυχνία να είναι μεγαλύτερη από 90KHU. Συνεπώς προτείνουμε :

Η ακτινολογική λυχνία να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου, ( ≥90 KHU) και ανάλογα μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος ( ≥1000 KHU), με μεγάλη θερμοαπαγωγή, κατάλληλη και χωρίς χρονικούς περιορισμούς για όλες τις λειτουργίες που προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, να αναφερθεί ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας της λυχνίας σε περίπτωση απώλειας του συστήματος ψύξης.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνηση
Μετά τιμής
SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ

ΕΙΔΟΣ : ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Αξιότιμοι κύριοι,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων ακτινολογικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας του πρωτοπόρου οίκου Villa Systemi Medicali, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, ειδικότερα σε σημεία ελάσσονος σημασίας, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως:

-Στην παράγραφο 3.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, προδιαγραφή 5 ζητείται: ‘Να διαθέτει εγκάρσια κίνηση της τράπεζας τουλάχιστον ± 15 cm και επιμήκη κίνηση τουλάχιστον ± 70 cm για την πλήρη κάλυψη του εξεταζόμενου. Να διαθέτει κίνηση του στατώ της ακτινολογικής λυχνίας- ψηφιακού ανιχνευτή για την πλήρη και αποτελεσματικότερη, ανατομική κάλυψη του ασθενή. Να αναφερθεί το μέγιστο ανατομικό μήκος κάλυψης του εξεταζόμενου χωρίς την επανατοποθέτησή του προς αξιολόγηση’.

Όσον αφορά τη ζητούμενη επιμήκη κίνηση της ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας (επιμήκη κίνηση τουλάχιστον ± 70 cm για την πλήρη κάλυψη του εξεταζομένου), η εταιρεία μας διαθέτει τηλεχειριζόμενο ψηφιακό ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό σύστημα που δεν πραγματοποιεί επιμήκη κίνηση της επιφάνειας της τράπεζας καθώς η πλήρης κάλυψη του εξεταζομένου εξασφαλίζεται από τη δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης που έχει η διάταξη ανιχνευτή – λυχνίας (με μετακίνηση διάταξης ανιχνευτή – λυχνίας: 160 cm και γωνία +/-40 °, επιτυγχάνεται κάλυψη 2.03 m ασθενούς).

Η παραπάνω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία μας από την συμμετοχή της στον διαγωνισμό και ζητάμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

‘Να διαθέτει εγκάρσια κίνηση της τράπεζας τουλάχιστον ± 15 cm. Να διαθέτει επιμήκης κίνηση της τράπεζας τουλάχιστον ± 70 cm ή της διάταξης ανιχνευτή – λυχνίας τουλάχιστον 160cm για την πλήρη και αποτελεσματικότερη, ανατομική κάλυψη του ασθενή. Να αναφερθεί το μέγιστο ανατομικό μήκος κάλυψης του εξεταζόμενου χωρίς την επανατοποθέτησή του προς αξιολόγηση’.

-Στην παράγραφο 3.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, στη προδιαγραφή 9 ζητείται: ‘Να έχει ελάχιστη απόσταση επιφάνειας τράπεζας – ψηφιακού ανιχνευτή 8 cm για ελαχιστοποίηση της γεωμετρικής παραμόρφωσης’

Η συγκεκριμένη απαίτηση σχετικά με την ελάχιστη απόσταση επιφάνειας τράπεζας – ψηφιακού ανιχνευτή 8 cm για ελαχιστοποίηση της γεωμετρικής παραμόρφωσης θέτει την εταιρεία μας εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ελάχιστη απόσταση επιφάνειας τράπεζας – ψηφιακού ανιχνευτή του συστήματος που διαθέτει η εταιρεία μας είναι 9.9 cm, αλλά αυτή η απόσταση δεν αυξάνει την γεωμετρική παραμόρφωση καθώς το σύστημα διαθέτει ειδικό λογισμικό καθώς και διπλό αντιδιαχυτικό διάφραγμα που δεν επιτρέπουν την γεωμετρική παραμόρφωση.

Για τη δυνατότητα συμμετοχής μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, παρακαλούμε η ως άνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

‘Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο τρόπος ελαχιστοποίησης της γεωμετρικής παραμόρφωσης’

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις ως άνω παρατηρήσεις μας, οι οποίες γίνονται με γνώμονα την προμήθεια του πλέον κατάλληλου συστήματος με αυξημένες κλινικές εφαρμογές προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Στυλιανή Θαλασσινού
Τμήμα πωλήσεων

ΕΙΔΟΣ . ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων ακτινολογικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας του πρωτοπόρου οίκου Villa Systemi Medicali, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, ειδικότερα σε σημεία ελάσσονος σημασίας, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως:

-Στην παράγραφο 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ/ 2.1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, προδιαγραφή 2.1.2 ‘Να αποδίδει τάση εύρους τουλάχιστον 60 – 80 kV στην άνοδο της λυχνίας με ένταση 3-10 mA’

Το παραπάνω εύρος της έντασης 3-10 mA αποκλείει την εταιρεία μας από την συμμετοχή της στον διαγωνισμό. Η εταιρεία μας διαθέτει σύστημα του κατασκευαστικού οίκου Villa με εύρος έντασης 6-10 mA, εύρος επαρκές για όλες τις ζητούμενες εφαρμογές.

Για τη δυνατότητα συμμετοχής μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, παρακαλούμε η ως άνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

Να αποδίδει τάση εύρους τουλάχιστον 60 – 80 kV στην άνοδο της λυχνίας με ένταση 6-10 mA

-Στην παράγραφο 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ/ 2.3 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, προδιαγραφή 2.3.2 ‘Να πραγματοποιεί μέγεθυνση στην πανοραμική λήψη 1.2Χ’

Η παραπάνω τιμή μεγέθυνσης 1.2Χ είναι περιοριστική και αποκλείει την συμμετοχή μας από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Το πανοραμικό σύστημα του κατασκευαστικού οίκου Villa διαθέτει μεγέθυνση 1.23Χ τιμή παραπλήσια της ζητούμενης.

Για τη δυνατότητα συμμετοχής μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, παρακαλούμε η ως άνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

Να πραγματοποιεί μέγεθυνση στην πανοραμική λήψη περίπου 1.2Χ

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις ως άνω παρατηρήσεις μας, οι οποίες γίνονται με γνώμονα την προμήθεια του πλέον κατάλληλου συστήματος με αυξημένες κλινικές εφαρμογές προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Στυλιανή Θαλασσινού

ΕΙΔΟΣ : ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΡΘΙΟ BUCKY

Αξιότιμοι κύριοι,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων ακτινολογικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας του πρωτοπόρου οίκου Villa Systemi Medicali, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, ειδικότερα σε σημεία ελάσσονος σημασίας, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως:

-Στην παράγραφο 2.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, στην προδιαγραφή 5 ‘ Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 600 kHU, θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 2000 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 160 kHU/min για βαριά Νοσοκομειακή χρήση’.

Οι ζητούμενες τιμές θερμοχωρητικότητας περιβλήματος και ρυθμού θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας θεωρούνται υπερβολικές και περιοριστικές και δεν επιτρέπουν την συμμετοχή της εταιρείας μας και όχι μόνον, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Σε διαγωνισμούς για αντίστοιχο ψηφιακό ακτινοδιαγνωστικό συγκρότημα κατάλληλο για βαριά νοσοκομειακή χρήση το εύρος των τιμών των εταιρειών κυμαίνονταν από 1300 – 2000 kHU για την θερμοχωρητικότητα περιβλήματος και 60 -150 kHU/min για τον ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας.

Για τη δυνατότητα της συμμετοχή μας, καθώς και άλλων εταιρειών, στον συγκεκριμμένο διαγωνισμό και την διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνεται η τροποποίηση της ως άνω προδιαγραφής ως εξής:

‘Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 600 kHU, θερμοχωρητικότητα του περιβλήματος τουλάχιστον 1300 kHU και ρυθμό θερμοαπαγωγής της ανόδου ακτινολογικής λυχνίας τουλάχιστον 60 kHU/min για βαριά Νοσοκομειακή χρήση’.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις ως άνω παρατηρήσεις μας, οι οποίες γίνονται με γνώμονα την προμήθεια του πλέον κατάλληλου συστήματος με αυξημένες κλινικές εφαρμογές προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Στυλιανή Θαλασσινού
Τμήμα πωλήσεων

Προσθήκη νέου σχολίου