Διαβουλεύσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΌΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Μεταφορά & Επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υγειονομικών Μονάδων).

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

Σελίδες