Διαβουλεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ - ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

2η φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια εξακρίβωσης αίματος.

2η φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΤΗΡΙΩΝ

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για "χειρουργικά εργαλεία ανοικτής χειρουργικής πολλαπλών χρήσεων, τροχήλατα εργαλειοδοσίας Mayo (υδραυλικά) & Containers αποστείρωσης'' CPV:33162200-5

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αρθροπλαστικών»

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Απολυμαντικών» CPV: 24455000-8

Σελίδες