Διαβουλεύσεις

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

Ανάρτηση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των ραντεβού του Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης & Ν.Μ Μολάων) .

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών λαπαροσκοπικών εργαλείων μιας χρήσης.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ MAYO ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σελίδες