Διαβουλεύσεις

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ραμμάτων» CPV:33141121-4

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Αιματολογικών Τεστ με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696200-7.

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό CPV 33696600-1.

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Αυτόματου συστήματος ανάλυσης ούρων κατάλληλου για τη μέτρηση των φυσικοχημικών χαρακτήρων και έμμορφων συστατικών των ούρων με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλι

2η ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για Διάφορα Προιόντα Τροφίμων

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Αυτόματου συστήματος ανάλυσης ούρων κατάλληλου για τη μέτρηση των φυσικοχημικών χαρακτήρων και έμμορφων συστατικών των ούρων με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό CPV 33696600-1.

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Αιματολογικών Τεστ με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696200-7.

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ραμμάτων».

Σελίδες