Διαβουλεύσεις

2η φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια εξακρίβωσης αίματος.

2η φάση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τα αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΜΟΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΤΗΡΙΩΝ

1η Φάση Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για "χειρουργικά εργαλεία ανοικτής χειρουργικής πολλαπλών χρήσεων, τροχήλατα εργαλειοδοσίας Mayo (υδραυλικά) & Containers αποστείρωσης'' CPV:33162200-5

2η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αρθροπλαστικών»

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Απολυμαντικών» CPV: 24455000-8

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ραμμάτων» CPV:33141121-4

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Αιματολογικών Τεστ με συνοδό εξοπλισμό και χωρίς συνοδό εξοπλισμό CPV 33696200-7.

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό CPV 33696600-1.

Σελίδες