Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΩΤΟΣ ΚΑΙ Β) ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΔΙΣΚΩΝ ELECTROLUX TYPE WT90ERB ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αρ. 40. Σημείωση: Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν 31-07-2019 & εκ παραδρομής στο αρχείο αποτυπώνεται μεταγενέστερη ημερομηνία. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Σελίδες