Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 26/2019)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ <<ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 25/2019)>>

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ <<ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 23/2019)>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

Η ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 22/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΜΟΛΑΩΝ

Σελίδες