Εφημερίδα της Υπηρεσίας

«Απολογιστικά στοιχεία 1ου εξαμήνου Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας»

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που καταγράφονται στο Σύστημα Συλλογής Στατιστικών Δεδομένων Μονάδων Υγείας ESY.net του Υπουργείου, το 1ο εξάμηνο 2014 στις Μονάδες Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας προσήλθαν 79.531 τακτικά και επείγοντα περιστατικά και 31.474 για συνταγογραφήσεις. 


Αναλυτικά στοιχεία για όλες τις Δομές Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο pdf :

Διαπραγμάτευση με δημοσίευση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά και αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ένταξη πράξης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 151.976/ΨΣ3047-Α2, απόφαση ένταξης, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας  εντάχθηκε με την πράξη «Ψηφιακή και ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου φακέλων ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων», στον άξονα προτεραιότητας «02 – Τ.Π.Ε. και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», συνολικού προϋπολογισμού 373.300,00 €. 

Σελίδες