ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2η/1-02-2017 (θέμα 7ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει  Ανοικτό άνω των ορίων  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή  εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης  CPV: 79211000-6. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στα 84.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α 24% ( για δύο έτη  μαζί με την ετήσια παράταση και για τις δύο Ν.Μ Σπάρτης και Μολάων). Αναλυτικά : Για δύο έτη  (2) έτη 38.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους 57.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α για την Ν.Μ Σπάρτης και για δύο  (2) έτη 18.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα ενός (1) έτους 27.000,00€ συμπ. του Φ.Π.Α για την Ν.Μ Μολάων. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 17η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30μ.μ με α/α συστήματος : 39545.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 17η Μαρτίου 2017  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:30μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 12η Απριλίου 2017 ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α ποσό 2.258,00€ . Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα  στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο  τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 17 Μαρτίου 2017.

Περισσότερα στοιχεία για τη διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. , κ. Τσερπέ Στ. και Σταυράκο Περικλή , στο τηλ. 27310 - 21031 FAX: 27310 -29068.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.