Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής»

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16η/29-06-2018 (θέμα 15ο)  απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» CPV: 15800000-6. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 82.303,76 συμπ. Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος . Εξάμηνη παράταση : 41.151,88€.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο  τιμής ( ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ (Α-Β) ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ (Γ-Δ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 29η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη   με α/α συστήματος : 61809.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 29η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη   .

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 21η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 27η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α ή 2% επί των προσφερόμενων ειδών. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 29/08/2018 και στον τύπο την 30/08/ 2018 ημέρα Πέμπτη.  

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. ,κ. Τσερπέ Στ. & κ. Σταυράκο Περικλή στο τηλ. 27310 - 21031 FAX: 27310 – 29068,  mailto:bpromht@hospspa.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.