Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια « Αντιδραστηρίων Καλλιεργειών Μικροβιολογίας με συνοδό εξοπλισμό ».

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  17η/17-07-2018 (θέμα 6ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό για την προμήθεια « Αντιδραστηρίων Καλλιεργειών Μικροβιολογίας » (CPV: 33698100-0). Ο προϋπολογισμός για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ανέρχεται στα  56.377,84€   συμπ. του Φ.Π.Α 24%  (για ένα έτος  και ετήσια παράταση), συγκεκριμένα: Α. Αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργειών.

Για ένα (1) έτος : 13.250,00€ άνευ Φ.Π.Α και 16.430,00€ συμπ. του Φ.Π.Α 24% 

Εφόσον ενεργοποιηθεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα της ετήσιας παράτασης: 13.250,00€ άνευ Φ.Π.Α και 16.430,00€ συμπ. του Φ.Π.Α 24% 

Β. Αυτοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης και MIC Βακτηρίων.

Για ένα (1) έτος : 9.483,00€ άνευ Φ.Π.Α και 11.758,92€ συμπ. του Φ.Π.Α 24% 

Εφόσον ενεργοποιηθεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα της ετήσιας παράτασης: 9.483,00€ άνευ Φ.Π.Α και 11.758,92€ συμπ. του Φ.Π.Α 24% 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την  τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ-www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : Παρασκευή  30/11/2018, με α/α συστήματος : 67703

Ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : Παρασκευή 30/11/2018.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : Τετάρτη 13/12/2018 και ώρα 17:00μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 18/12/2018 και ώρα 10:00μ.μ.

Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α .

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα  στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται  στο τηλ. 2731-0-21031 FAX: 2731-0-29068.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.