ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

Περιγραφή: 

Θέμα : Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προβαίνει στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.

Η διάρκεια  ορίζεται σε έντεκα (11) ημέρες από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr , ήτοι από την Τρίτη  12 Μαρτίου 2019 έως και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 .

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Σχόλια

Αναφερόμενοι στην δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1839/7-3-2019 έγγραφό σας σχετικά με την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό για την Ν.Μ. Μολάων, θέτουμε υπόψιν της επιτροπής τις παρακάτω προτάσεις με σκοπό την απρόσκοπτη εξέλιξη του διαγωνισμού και την επίτευξη υψηλού επιπέδου εξοπλισμού και αντιδραστηρίων στο αιματολογικό εργαστήριο. Αναλυτικά:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6

Στην εν λόγω προδιαγραφή περιγράφεται αιματολογικός αναλυτής με αυτόματο δειγματολήπτη χωρητικότητας 20 θέσεων.

Με βάση τη γνώση μας για τον ημερήσιο όγκο αναλύσεων του αιματολογικού εργαστηρίου (κατά μέσο όρο 80 γενικές αίματος ημερησίως), πιστεύουμε ότι η ζητούμενη χωρητικότητα δειγματολήπτη είναι εξαιρετικά μικρή και δεν καλύπτει τις ανάγκες του εργαστηρίου.

Για να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή ενασχόληση του προσωπικού με τη συμπλήρωση δειγμάτων στο σύστημα δειγματοληψίας, προτείνουμε η απαίτηση της χωρητικότητας να αυξηθεί στις 100 θέσεις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7

Στη συγκεκριμένη προδιαγραφή απαιτείται ταχύτητα ανάλυσης 60 δειγμάτων την ώρα. Απ’ ότι γνωρίζουμε, η παραγωγικότητα του αναλυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο είναι 80 δείγματα την ώρα. Για λόγους ομαλής ροής της δουλειάς του εργαστηρίου, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής: «Σε όλα τα συστήματα δειγματοληψίας, η ταχύτητα ανάλυσης να είναι τουλάχιστον 80 δείγματα CBC+DIFF ανά ώρα.»

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12

Σε αυτήν την προδιαγραφή, μεταξύ άλλων, ζητείται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του προσφερόμενου αναλυτή σε καθημερινή βάση και αυτοματοποιημένα.

Σε πραγματική βάση η κατ’ αυτόν τον τρόπο παρακολούθηση του αναλυτή, συχνά, ενέχει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών, με κίνδυνο καταστρατήγησης της σχετικής νομοθεσίας, ΓΚΠΔ (GDPR).

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την απαλοιφή της τελευταίας πρότασης της προδιαγραφής 12.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

LYRITIS BIOLINE A.E.

Αξιότιμοι/ες  Κύριοι/ες,

Λάβαμε γνώση επί του κειμένου που έχετε αναρτήσει σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση του φορέας σας, και θα θέλαμε να παραθέσουμε τα κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφή 9

Ζητείται στην συγκεκριμένη προδιαγραφή: “……έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 12 ιντσών για προβολή των αποτελεσμάτων……

Για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό και επειδή θεωρούμε ότι το ελάχιστα διαφορετικό μέγεθος της οθόνης δεν θα επηρεάσει την ευκρίνεια και την ευκολία χειρισμού του προσφερόμενου αναλυτή, προτείνουμε στο σημείο αυτό, η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:

“….έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 10 ιντσών για προβολή των αποτελεσμάτων….”

Προδιαγραφή 17

Ζητείται στην συγκεκριμένη προδιαγραφή: “Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει εσωτερικό σύστημα αρχειοθέτησης των δειγμάτων για 10.000 δείγματα με όλα τους τα στοιχεία (νεφελογράμματα, ιστογράμματα κτλ.).”

Για λόγους ασφαλείας (back-up) και μέγιστης ιχνηλασιμότητας των δειγμάτων, θεωρούμε ότι πρέπει να ζητηθεί εσωτερικό σύστημα αρχειοθέτησης στον αναλυτή, τουλάχιστον για τον ετήσιο αριθμό δειγμάτων του εργαστηρίου.

Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει εσωτερικό σύστημα αρχειοθέτησης των δειγμάτων για 25.000 δείγματα με όλα τους τα στοιχεία (νεφελογράμματα, ιστογράμματα κτλ.).

Προδιαγραφή 20

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η απαίτηση για την κατάθεση των επίσημων δελτίων δεδομένων ασφαλείας όλων των προσφερόμενων αντιδραστηρίων είναι απολύτως σωστή, όμως η περαιτέρω διαχείριση των αποβλήτων δεν αποτελεί ευθύνη της προμηθεύτριας ή κατασκευάστριας εταιρίας, αλλά της τεχνικής υπηρεσίας κάθε φορέα.

Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής:

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δελτία δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) των αντιδραστηρίων στα Ελληνικά.

 

Με εκτίμηση

ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E.

Προσθήκη νέου σχολίου