ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης  σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 5η/20-03-2019 (θέμα 9ο) με ΑΔΑ: ΩΦΩ146907Η-1ΕΓ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει Συνοπτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM» CPV: 33111400-5.

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο  τιμής- ποιότητας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 5ην Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και με α/α συστήματος : 72626.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η  5ην Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή.           

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 18ην Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 24ην Απριλίου 2019 ημέρα: Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» την 5ην Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Τσερπέ Στ. & κ. Φεγγαρά Π. στο τηλ. 27310 - 21031 FAX: 27310 – 29068,  mailto:bpromht@hospspa.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.