ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10η/05-06-2019 (θέμα 13ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει   Ανοικτό άνω των ορίων  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων  Βιοχημικών Εξετάσεων  με συνοδό εξοπλισμό»  CPV: 33696300-8. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στα 428.607,54€ συμπ. Φ.Π.Α 24% ( η ετήσια δαπάνη μαζί με την ετήσια παράταση και για τις δύο Ν.Μ Σπάρτης και Μολάων).  Για ένα  (1) έτος 133.756,32€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους 133.756,32€ συμπ. του Φ.Π.Α για τη Ν.Μ Σπάρτης και για ένα  (1) έτος 80. 547,45€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους 80. 547,45 € συμπ. του Φ.Π.Α για τη Ν.Μ Μολάων. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει ποιότητας-τιμής  .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και  της Υ.Α 56902/2015 Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

1. α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 27η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή   με α/α συστήματος :  79211 και 79212.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 27η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 30η Οκτωβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 5η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που ανέρχεται στο 2%   της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας άνευ το  ΦΠΑ, δηλ. τρείς χιλιάδες τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ ( 3.456,00€)  ή το 2% επί των προσφερόμενων κατά Νοσηλευτικής Μονάδας άνευ το  ΦΠΑ  : Α. Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης: δύο εκατόν πενήντα επτά  ευρώ (2.157,00€) Β. Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων : χιλίων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (1.299,00€).

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα  στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 με προσωρινό αριθμό 19-465560-001.

Περισσότερα στοιχεία για τη διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. , κ. Τσερπέ Στ., στο τηλ. 27310 - 21031 FAX: 27310 -29068.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.