Συνοπτικός διαγωνισμόςγια την «Ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά δειγμάτων αίματος αιμοδοτών για μοριακό-ορολογικό έλεγχο και μεταφορά δειγμάτων για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του COVID-19.

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης σύμφωνα με την  υπ’ αριθ.  3η/11-11-2020   (θέμα 7ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου   του Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει Συνοπτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την  «Ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά δειγμάτων αίματος αιμοδοτών για μοριακό-ορολογικό έλεγχο και μεταφορά δειγμάτων για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του COVID-19. CPV: 60000000-8». Κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στα  52.630,56€ συμπ. Φ.Π.Α 24% για ένα έτος.

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

  α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης

  β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ).

  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας καθώς και

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και της Υ.Α  56902/215  (ΦΕΚ/Β/1924/2-6-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 20η Νοεμβρίου  2020 ημέρα Παρασκευή   με α/α συστήματος : 102555 .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 20η Νοεμβρίου  2020 ημέρα Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 2η Δεκεμβρίου  2020     ημέρα  Τετάρτη και ώρα 17:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 7η Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12: 30 μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα  στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης της διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  στις  20  Νοεμβρίου 2020.

Περισσότερα στοιχεία για την διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. &  κ. Τσερπέ Στ. στο τηλ. 27310 - 21031 FAX: 27310 – 29068,  mailto:bpromht@hospspa.gr.

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.