Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

Περιγραφή: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

 

Αριθμός Διακήρυξης :  32/2022 Αριθμός Συστημ. ΕΣΗΔΗΣ: 168948, 168949,168951,168952,168953.

 1. Αναθέτουσα  Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, , Τ.Κ.23100, Σπάρτη, Τηλ: 2731028671), κωδικός NUTS: EL652, URL: www.hosplak.gr, email: bpromht@hospspa.gr. , Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Φεγγαρά Παναγιώτα, (τηλ. 2731093200).
 2. Τρόπος  λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών,  συμπληρωματικών  εγγράφων  και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ . Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας με κύρια δραστηριότητα του την Υγεία.
 4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω.
 5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας α) Ν.Μ Σπάρτης και β) Ν.Μ Μολάων, NUTS EL652
 6. Είδος σύμβασης: Αγαθά.
 7. Αντικείμενο Σύμβασης: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».
 8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

        

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΝΟΣ.ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(€)

 

 

 
 

1

Ψηφιακός Μαστογράφος με Τομοσύνθεση και Ψηφιακό Σύστημα Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

250.000 €

201.612,90 €

4.032,00 €

 
 

 
 

 
 

2

Συσκευή Δινόλουτρου

2

1 ΓΙΑ Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ/1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

4.960 €

4.000,00 €

80,00 €

 
 

3

Συσκευή Άσκησης Τετρακέφαλου / Δικέφαλου Ποδιών

1

Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ

3.000 €

2.419,35 €

48,00 €

 
 

4

Χειρουργικοί Προβολείς χωρίς Δορυφόρο - για το Χειρουργείο

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

9.920 €

8.000,00 €

160,00 €

 
 

5

Συσκευή ΤΕΚΑΡ (Φυσικοθεραπεία)

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

6.830 €

5.508,06 €

110,00 €

 
 

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Προϋπολογισμός  της  προμήθειας:  διακοσίων είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα  ευρώ και τριάντα ενός λεπτού (221.540,31€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ 24%  ήτοι, διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων    χιλιάδων επτακοσίων δέκα  ευρώ    (274.710,00€).
 10. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 11. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Ενενήντα (90) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6.1 της διακήρυξης.
 12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
 13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.
 14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη   στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.
 15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την    05-10-2022, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 17:00 μ.μ.
 17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 365 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
 18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την  11-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση.
 19. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισµό  δικαιολογητικά θα είναι συνταγμένα επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της διακήρυξης.
 20. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  και από εθνικούς  πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 21. Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.
 22. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
 23. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
 24. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους  χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, όπως προαναφέρθηκε στον πίνακα.
 25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
 26. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης:  Στις  29-08-2022.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.