ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ& Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Περιγραφή: 

                                                                                   Αρ. Πρωτ:4132/28-04-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων »

 

Αριθμός Διακήρυξης :  2/2021 Αριθμός Συστημ. ΕΣΗΔΗΣ: 105770-105771-105772-105773-105774-105775-105776-105778-105779-105780-105781-105782-105783-105784-10785-105786-10787-105788-105789-105790-105791-105792-105793-105794-105795.

 1. Αναθέτουσα  Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, , Τ.Κ.23100, Σπάρτη, Τηλ: 2731028671), κωδικός NUTS: EL652, URL: www.hosplak.gr, email: bpromht@hospspa.gr. , Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Φεγγαρά Παναγιώτα, (τηλ. 2731021031).
 2. Τρόπος  λήψης  τεχνικών  προδιαγραφών,  συμπληρωματικών  εγγράφων  και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, από την δικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ . Διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 3. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα: Νοσοκομείο που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας με κύρια δραστηριότητα του την Υγεία.
 4. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: όπως φαίνεται παρακάτω.
 5. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας α) Ν.Μ Σπάρτης και β) Ν.Μ Μολάων, NUTS EL652
 6. Είδος σύμβασης: Αγαθά.
 7. Αντικείμενο Σύμβασης: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».
 8. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητούμενων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω:

        

ΤΜΗΜΑ

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ

1

33172100-7

Πλήρες Αναισθησιολογικό Συγκρότημα

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

50.000 €

806,00 €

105770

2

33112100-9                                                                                       

Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Γενικής και Ουρολογικής Χρήσης

1

Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ

70.000 €

1.129,00 €

105771

3

42511110-5

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος-νερού για την κάλυψη των αναγκών για ψύξη-θέρμανση των χειρουργείων

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

52.080 €

840,00 €

105772

4

 

Ψηφιακός Μαστογράφος με Τομοσύνθεση με σταθμό επεξεργασιας  και CAD

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

250.000 €

4.032,26 €

105773

33111650-2

 

5

33111000 - 1

Ψηφιακό Τηλεχειριζόμενο Ακτινοσκοπικό Συγκρότημα

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

300.000 €

4.839,00 €

105774

6

33115200-1

Αξονικός Τομογράφος 16 Τομών (με δυνατότητα αναβάθμισης), συνοδευόμενος από 2η διαγνωστική κονσόλα, Σύστημα Αρχειοθέτησης Ιατρικής Εικόνας (Mini-Pacs), Εγχυτή Σκιαγραφικού Διπλού Αυλού και Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εγγραφής CD/DVD-ROM (DVD-ROBOT)

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

300.000 €

4.839,00 €

105775

7

33192230-3

Τράπεζα Ορθοπεδικής Χειρουργικής μεταφερόμενης επιφάνειας  συνοδευόμενη από πλήρες σετ έλξης, ρυθμιζόμενη συσκευή αρθροσκόπησης και τροχήλατη τράπεζα χειρουργικής άκρας χειρός

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

148.000 €

2.387,00 €

105776

8

33192230-3

Τράπεζα Γενικής Χειρουργικής μεταφερόμενης επιφάνειας

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

94.240 €

1.520,00 €

105777

9

33168100-6

Πλήρης ενδοσκοπικός πύργος HD συνοδευόμενο από διαθερμία, συσκευή ARGON και πλυντήριο ενδοσκοπίων Γαστρεντερολογικού Τμήματος

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

221.522 €

3.573,00 €

105778

10

33162000-3

Πλήρης Λαπαροσκοπικός Πύργος 4Κ-3D-ICG χωρίς διαθερμία

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

186.000 €

3.000,00 €

105779

11

33115000-9

Σύστημα Αγγειογραφίας – Τομογραφίας Οπτικής Συνοχής (Angio – OCT) Οφθαλμολογικού Τμήματος

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

71.920 €

1.160,00 €

105780

12

33100000-1

Συσκευή Κρουστικού Υπερήχου (Shockwave)

2

1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ / 1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

22.000 €

354,00 €

105781

13

33190000-8

Συσκευή Laser  Φυσικοθεραπείας

1

Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ

20.000 €

323,00 €

 

105782

14

33162100-4

Κεντρικός Σταθμός Παρακολούθησης – Απεικόνισης & Καταγραφής Ζωτικών Παραμέτρων Καρδιολογικών Ασθενών με (4) Παρακλίνια Μόνιτορ

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

24.986 €

403,00 €

105783

15

33190000-8

Σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

20.000 €

323,00 €

105784

16

33190000-8

Χειρουργική Διαθερμία μέγιστης ισχύος έως και 400 Watt για το Χειρουργείο

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

24.986 €

403,00 €

105785

17

33150000-6

Συσκευή Υπερήχου

1

Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

1.488 €

24,00 €

105786

18

33150000-6

Συσκευή Ψυχρών Επιθεμάτων

1

Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ

3.472 €

56,00 €

105787

19

33155000-1

Συσκευή Διαθερμίας Βραχέων Κυμάτων

1

Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ

5.900 €

95,16 €

105788

20

33141620-2

Συσκευή Δινόλουτρου

2

1 ΓΙΑ Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ/1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

4.960 €

80,00 €

105789

21

33150000-6

Συσκευή Άσκησης Τετρακέφαλου / Δικέφαλου Ποδιών

1

Ν.Μ.  ΣΠΑΡΤΗΣ

3.000 €

48,00 €

105790

22

30233000–1

Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

14.260 €

230,00 €

105791

23

31524110-9

Χειρουργικοί Προβολείς χωρίς Δορυφόρο - για το Χειρουργείο

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

9.920 €

160,00 €

10592

24

33150000-6

Συσκευή Παθητικής Κινητοποίησης Γόνατος – Ισχίου Ποδοκνημικής (CPM)

2

1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ / 1 ΓΙΑ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

11.000 €

177,00 €

105793

25

33100000-1

Συσκευή ΤΕΚΑΡ (Φυσικοθεραπεία)

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

6.830 €

110,00 €

105794

26

33123230-9

HOLTER Καρδιακού Ρυθμού 24ωρου

1

Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

6.200 €

100,00 €

10595

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Προϋπολογισμός  της  προμήθειας: ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα  χιλιάδων εξακοσίων δέκα  έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (1.550.616,13€), πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, τριακοσίων εβδομήντα δύο  χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και οκτακοσίων επτά λεπτών (372.147,87€).
 10. Εναλλακτικές προσφορές: Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 11. Συνολική διάρκεια σύμβασης – δικαιώματα παράτασης: Εξήντα (60) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6.1 της διακήρυξης.
 12. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.2 και των Ειδικών Όρων της διακήρυξης.
 13. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων.
 14. Διεύθυνση αποστολής προσφορών/Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη   στο σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών.
 15. Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
 16. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 31-05-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00.
 17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 365 ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
 18. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04-06-2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Οι προσφέροντες δύνανται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση.
 19. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές και εν γένει όλα τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισµό   δικαιολογητικά θα είναι συνταγµένα επί ποινή αποκλεισµού στην Ελληνική Γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη µετάφραση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2.1.4 και στους Ειδικούς Όρους των ειδών της διακήρυξης.
 20. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί από συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και από εθνικούς  πόρους μέσω του ΠΔΕ.
 21. Φορέας  αρμόδιος  για  τις  διαδικασίες  προσφυγής:  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Αθήνα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης και στο Π.Δ. 39/4-5-2017.
 22. Υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.
 23. Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (ΣΔΣ): Ναι.
 24. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους  χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, όπως προαναφέρθηκε στον πίνακα.
 25. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για την καλή εκτέλεση των όρων συμβάσεων, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
 26. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης:                Στις  23/04/2021 με αριθμ. προκήρυξης 2021/S 082-210755.

 

 

 

 •  

ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.