Διαβουλεύσεις

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - μηχανημάτων Αιμοδοσίας (τελικές τεχνικές προδιαγραφές),

Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης προμήθειας " Νοσοκομειακών Ειδών από Χαρτί "

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια « Βιολογικών Δεικτών Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού και Ελέγχου Κλιβάνου Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (πλάσματος) » - (τελικές τεχνικές προδιαγραφές).

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ .

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια συστήματος ενδοσκοπήσεων full high definition (τελικές τεχνικές προδιαγραφές).

Α' φάση δημόσια διαβούλευσης προμήθειας «Βιολογικών Δεικτών Ελέγχου Αποστείρωσης Ατμού και Ελέγχου Κλιβάνου Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (πλάσματος) »

Α' φάση δημόσιας διαβούλευσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (μηχανημάτων Αιμοδοσίας).

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

Δημόσια Διαβούλευση Επανυποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) πλήρους συστήματος απολύμανσης και ελέγχου της ποσότητα χλωρίου του νερού της κεντρικής δεξαμενής της Ν.Μ. Μολάων

Σελίδες