Διαβουλεύσεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) συστήματος υπερηχοτομογραφίας για ουρολογική χρήση, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας Ν. Μ. Σπάρτης.

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Υπερηχοτομογράφου για Ουρολογική Χρήση του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Ανάρτηση Τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία της «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)»

Εκ νέου (Β’) Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)» του Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάωn

Δεύτερη (Β’) Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)» του Γ.Ν. Λακωνίας Ν.Μ. Μολάων

Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία της «Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού)» του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)»

Σελίδες