ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Περιγραφή: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.  65/17-07-2015/21-07-2015 απόφασης  της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων , προκειμένου να συντάξει τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση «Υπηρεσιών Μεταφοράς Αίματος για Μοριακό Έλεγχο»  CPV 60000000-8» , προσκαλεί τους προμηθευτές, τους επίσημους φορείς ή /και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να υποβάλλουν στην υπηρεσία μας εντός 30 ημερών (μέχρι και   26  / 11  /2015), στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα, τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd ή dvd ή usb memory stick) στη διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Γρ. Προμηθειών , Σπάρτη, Τ.Κ. 23100,  με την ένδειξη « Τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών Μεταφοράς αίματος για μοριακό έλεγχο CPV 60000000-8 », όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 έως 14:30.

 

ANNOUNCEMENT

The General Hospital of Laconia, in performance of no   65/17-07-2015/21-07-2015(1st issue) decision of  the Commission of Health Supplies about the construction of specifications and standards, in order to conduct specifications for the award of ‘ Transfer molecular blood control 60000000-8’, invites the suppliers or integrated companies that active in the above field to submit within 30 days (that is until   26 /11/2015), in Greek or/and in English language, specifications in hardcopy and cd or dvd or usb memory stick, to the address: General Hospital of Laconia , Sparti , 23100 , Supply Department, labeled “ Submision of specifications for  Transfer molecular blood control 60000000-8’”, all working days from 7:30 until 14:30.

                                                                                  

                                                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

                                                                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

 

Προσθήκη νέου σχολίου