Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας (Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ.) συστήθηκαν σε κάθε νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016).

Σκοπός τους είναι να μεριμνούν για την τήρηση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΥ όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/2017 (ΦΕΚ662Β/2017) Υπουργικής Απόφασης, τα Γραφεία μεριμνούν για:

  •  Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
  • Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών.
  • Την ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
  •  Την συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων καθώς και τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να επιβραβεύονται οι καλές πρακτικές.
  • Την συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Την διευκόλυνση υποβολής αναφορών σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή προστασίας των δικαιωμάτων.
  •  Την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
  • Την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
  • Την υποβολή προτάσεων για την διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών που προσέρχονται στο νοσοκομείο και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Στο Γραφείο μπορούν να απευθύνονται ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν για θέματα του νοσοκομείου, να υποβάλλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Οι  πολίτες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν το παράπονο ή την καταγγελία τους και ευχαριστήριες επιστολές, είτε αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε μέσω συστημένης ή απλής επιστολής, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Το Γραφείο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, στο χώρο όπου βρίσκεται και το Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27310 – 93220 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: koinyp@hospspa.gr.