Προϊστάμενος Διεύθυνσης:  Τρουγκάκος Ευάγγελος ΠΕ  Δ/κού – Οικ/κού

«ΜSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.»

τηλ.: 27310-29069
fax: 27310-29068
e-mail: e.trougakos@hospspa.gr

Η Διοικητική − Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση με κύριο έργο την Οργάνωση,  Συντονισμό και Έλεγχο των Διοικητικο-οικονομικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου καθώς επίσης και της επίτευξης της βέλτιστης διαχείρισης των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων που προκύπτουν από τις νέες απαιτήσεις του σημερινού διαμορφούμενου περιβάλλοντος, στην πραγμάτωση των στόχων του Οργανισμού.

Διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

  1. Υποδιεύθυνση Διοικητικού − Οικονομικού
  2. Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Kάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήματα:

  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραμματείας
  • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων  Περιστατικών
  • Κίνησης Ασθενών
  • Οικονομικού
  • Επιστασίας –  Ιματισμού

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα:

  • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  • Τεχνικού