Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου συνδράμει καθοριστικά στην πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου . Επίσης υποστηρίζει την ποιοτική και αξιόπιστη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των λειτουργούντων κλινικών και άλλων τμημάτων.

Στόχοι Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  • Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας, στα άτομα που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σ’ αυτά που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα Εξωτερικά Ιατρεία  του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.
  • Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου..
  • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από τις Νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών, ενισχύοντας  τη συμμετοχή τους σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα , επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.

Διάρθρωση  της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερα νοσηλευτικά τμήματα.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας : Δρίβα Παναγιώτα Νοσηλεύτρια ΤΕ (Μsc)

  • Παθολογικός Τομέας

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια :Φούρκα Αικατερίνη  Νοσηλεύτρια ΤΕ

Moνάδα Tεχνητού Νεφρού

Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια :Αρώνη Αδαμαντία Νοσηλεύτρια ΠΕ- Μsc.

  • Χειρουργικός Τομέας

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια : Δρίβα Παναγιώτα Νοσηλεύτρια ΤΕ (Μsc)

  • Χειρουργείο-Αποστείρωση

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια : Σταθάκη Παναγιώτα Νοσηλεύτρια ΠΕ

  • Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών-Κέντρο Υγείας

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια : Κωστάκου Γεωργία Νοσηλεύτρια ΤΕ-Msc,