Α' φάση : Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών».

Περιγραφή: 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 276/09-01-2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια «Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών».

Η διάρκεια ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.hosplak.gr/?q=diaboulefseis, ήτοι από 11η Ιανουαρίου 2019 έως και την  25η Ιανουαρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Σχόλια

Αξιότιμοι Κύριοι,

   Εις απάντηση της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 276/09-01-19 Ανακοίνωσης σας για την Α’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών «ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» σας παραθέτουμε ακολούθως Παρατηρήσεις/Σχόλια της εταιρείας μας.

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. «Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας στα Αγγλικά και των αντιπροσώπων της η ακριβής μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή). Επίσης να υπάρχει επισήμανση στην ονομασία του προϊόντος και στον κωδικό, η οποία θα είναι ίδια με την αναγραφόμενη στη τεχνική προσφορά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. «Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας στα Αγγλικά. Επίσης να υπάρχει επισήμανση στην ονομασία του προϊόντος και στον κωδικό, η οποία θα είναι ίδια με την αναγραφόμενη στη τεχνική προσφορά.»

  Και τούτο διότι σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν.4412/2016, τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα  - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

    Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση.

                                                                                                                           Με εκτίμηση

                                                                                                                          Δια την εταιρεία

                 

                                                                                                                         Ειρήνη Ιωακείμ

ΠΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

 

                                                                                        

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2019

 

ΘΕΜΑ: Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»

 

Κύριοι,

 

Σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη διαβούλευση με αρ.πρωτ.πρακτικού 276/09-01-2019, σας παραθέτουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις μας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α 3

 

3. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου ασφαιρικός,προφορτωμένος σε σύστημα μεταφοράς μιας χρήσεως με ακροφύσιο ελεγχόμενου βάθους,με κίτρινο φίλτρο κατά της μπλε ακτινοβολίας, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,53. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά,ολική διάμετρος 13 χιλιοστά.  Να διατίθεται σε μεγάλο μέρος διοπτριών.

 

Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :«με δείκτη διάθλασης 1,55» προκειμένου να διευκολύνεται η ένθεση του ενδοφακού από μικρή τομή.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Για την ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

 

 

 

Αναστασία Τσαπέτη

Διευθύντρια Τμήματος Διαγωνισμών

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»

ΣΧΕΤ.: ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 276/09-01-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της Πρόσκλησής σας για υποβολή παρατηρήσεων στην Α’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια Ενδοφθάλμιων Ενδοφακών, έχουμε να  δηλώσουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι η Τεχνική Προδιαγραφή ορίζεται ως «η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος … όπως … η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του» καθώς και, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Ν 2955/2001, που επισημαίνει ότι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού που θα συμπεριληφθούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα ή την αποτελεσματικότητα της χρήση του» 

Συνεπώς, σας αναφέρουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας αναλυτικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 2 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ – ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος αναδίπλούμενος ενός τεμαχίου,σφαιρικός, με δύο οπές, μια στη βάση κάθε αγκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης, με δείκτη διάθλασης ανω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος μικρής τομής.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ – ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ- ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ- ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ. Ακρυλικός αναδιπλούμενος υδρόφοβος ενδοφακός, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, ποσοστό υδροφιλίας 4%, γωνία αγκυλών 0 μοίρες και δείκτη διάθλασης 1.54, διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλιοστά και ολική διάμετρο 12.5 χιλιοστά, με μια οπή χειρισμού στη βάση των αγκυλών, διοπτρικό εύρος από 0 έως 34 διοπτρίες, να συνοδεύεται από ενθετήρα ή cartridge μιας χρήσεως για ένθεση από τομή 2.2 χιλιοστών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την Αναστάσιος Μαυρογένης Α.Ε.

Νίκος Σκούρας

Δ/ντής Πωλήσεων Ν. Ελλάδος

ΠΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

 

                                                                                        

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2019

 

ΘΕΜΑ: Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»

 

Κύριοι,

 

Σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη διαβούλευση με αρ.πρωτ.πρακτικού 276/09-01-2019, σας παραθέτουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις μας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α 3

 

3. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου ασφαιρικός,προφορτωμένος σε σύστημα μεταφοράς μιας χρήσεως με ακροφύσιο ελεγχόμενου βάθους,με κίτρινο φίλτρο κατά της μπλε ακτινοβολίας, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,53. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά,ολική διάμετρος 13 χιλιοστά.  Να διατίθεται σε μεγάλο μέρος διοπτριών.

 

Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :«με δείκτη διάθλασης 1,55» προκειμένου να διευκολύνεται η ένθεση του ενδοφακού από μικρή τομή.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Για την ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

 

 

 

Αναστασία Τσαπέτη

Διευθύντρια Τμήματος Διαγωνισμών

ΠΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

 

                                                                                        

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2019

 

ΘΕΜΑ: Α΄ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»

 

Κύριοι,

 

Σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη διαβούλευση με αρ.πρωτ.πρακτικού 276/09-01-2019, σας παραθέτουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις μας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α 3

 

3. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου ασφαιρικός,προφορτωμένος σε σύστημα μεταφοράς μιας χρήσεως με ακροφύσιο ελεγχόμενου βάθους,με κίτρινο φίλτρο κατά της μπλε ακτινοβολίας, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,53. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά,ολική διάμετρος 13 χιλιοστά.  Να διατίθεται σε μεγάλο μέρος διοπτριών.

 

Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως εξής :«με δείκτη διάθλασης 1,55» προκειμένου να διευκολύνεται η ένθεση του ενδοφακού από μικρή τομή.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Για την ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

 

 

 

Αναστασία Τσαπέτη

Διευθύντρια Τμήματος Διαγωνισμών

Προσθήκη νέου σχολίου