Διαβουλεύσεις

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ.

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ"

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα), για λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης & βουβωνοκήλης.

Ανάρτηση πρακτικού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των ραντεβού του Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης & Ν.Μ Μολάων) .

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών λαπαροσκοπικών εργαλείων μιας χρήσης.

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ MAYO ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σελίδες