Διαβουλεύσεις

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές & πρότυπα «Επιθεμάτων Κατακλίσεων»

Β’ φάση τεχνικής διαβούλευσης για την προμήθεια «Επιθεμάτων Κατακλίσεων».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ"

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ -ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού».

Α' Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ''Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ακτινολογικό πακέτο)''

Α' Φάση Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ''Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού"

Σελίδες