Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (διεθνής) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 28/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 81.360,00€ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ

Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Ν. Μ. Σπάρτης.

Ανοικτός άνω των ορίων ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με και άνευ συνοδό εξοπλισμό» CPV: 33696200-7.

Σελίδες