ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8η/02-05-2017 (θέμα 14ο )  απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου Λακωνίας, προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- Αναλωσίμων Αιματολογικών  Τεστ με και άνευ  συνοδό εξοπλισμό» CPV: 33696200-7. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στα 199.724,63€ συμπ. Φ.Π.Α 24% ( η ετήσια δαπάνη μαζί με την εξάμηνη παράταση και για τις δύο Ν.Μ Σπάρτης και Μολάων).  Για ένα  (1) έτος 108.516,22€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών 54.258,114€ συμπ. του Φ.Π.Α για την Ν.Μ Σπάρτης και για ένα  (1) έτος 24.633,53€ συμπ. του Φ.Π.Α και με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών 12.316,765€ συμπ. του Φ.Π.Α για την Ν.Μ Μολάων.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιότητας-  τιμής.

Ο παρών Διαγωνισμός θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με 5 συστημικούς αριθμούς όσες και οι κατηγορίες  της παρούσας διακήρυξης και πάντα με αναφορά στον παρόντα αριθμό Διακήρυξης και συγκεκριμένα :

Α Κατηγορία: Αντιδραστήρια- Αναλώσιμα Αιματολογικών Τέστ για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Ν.Μ Σπάρτης με συνοδό εξοπλισμό με α/α συστήματος :  47150.

 Β Κατηγορία Αντιδραστήρια-Αναλώσιμα για αιμόσταξη- πήξη του αίματος για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Ν.Μ Σπάρτης με συνοδό εξοπλισμό με α/α συστήματος :  47151.

 Γ Κατηγορία Αντιδραστήρια-Αναλώσιμα Αιματολογικών Τέστ για την Αιμοδοσία της Ν.Μ Σπάρτης με συνοδό εξοπλισμό με α/α συστήματος :  47152.

Δ Κατηγορία Αντιδραστήρια- Αναλώσιμα Αιματολογικών Τέστ για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Ν.Μ Μολάων  χωρίς συνοδό εξοπλισμό με α/α συστήματος :  47153.

Ε Κατηγορία Αντιδραστήρια-Αναλώσιμα για αιμόσταξη - πήξη του αίματος για το Μικροβολογικό Εργαστήριο της Ν.Μ Μολάων χωρίς συνοδό εξοπλισμό με α/α συστήματος :  47154.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και  την Υπουργική Απόφαση  56902/215.

Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

1. α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : η 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή .

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ η 11η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 15η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής που ανέρχεται στο 2%   της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας άνευ το  ΦΠΑ   ή το 2% επί των προσφερόμενων κατά κατηγορία άνευ το  ΦΠΑ .

 Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο  ιστότοπο του Νοσοκομείου www.hosplak.gr στις 17/11/2017.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον τύπο την 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.  

Περισσότερα στοιχεία για τη διακήρυξη δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π &.κ. Τσερπέ Στ. στο τηλ. 27310 - 21031 FAX: 27310 – 29068,  mailto:bpromht@hospspa.gr.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Filtered HTML

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.