ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη Ν. Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης)

Σπάρτη

Ν. Λακωνίας

*ΔΕ Μαγείρων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 5ωρη ημερήσια απασχόληση)

1

102

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης)

Σπάρτη

Ν. Λακωνίας

*ΥΕ Προσωπικού εστίασης (Βοηθών Μαγείρων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 5ωρη ημερήσια απασχόληση)

1

103

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης)

Σπάρτη

Ν. Λακωνίας

*ΥΕ Προσωπικού εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 4ωρη ημερήσια απασχόληση)

4

104

 

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα – Κέντρο Υγείας Μολάων)

Μολάοι

Δήμος Μονεμβασίας

Ν. Λακωνίας

*ΥΕ Προσωπικού εστίασης (Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

 και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 4ωρη ημερήσια απασχόληση)

5

 
 
Παρακάτω θα βρέιτε συνημμένα την ανακοινώση ΣΟΧ 1/2020, την περίληψη της, το συνημμένο παράρτημα και την αίτηση ΣΟΧ7. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων παραλαμβάνονται από Παρασκευή 21/2/2020 έως και Τρίτη 3/3/2020.
 
Αρχείο: