Προσλήψεις και Διορισμοί

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την επεξεργασία των αιτήσεων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2017 για την πρόσληψη συνολικά τριάνταένα (31) ατόμων για ανάγκες καθαριότητας στο Γ.Ν. Λακωνίας υπήρξε ισοβαθμία και θα διενεργηθεί Δημόσια Κλήρωση.

α) Μεταξύ των υποψηφίων με διακόσια τριάντα (230) μόρια στη Ν.Μ. Σπάρτης

β) Μεταξύ των υποψηφίων με διακόσια (200) μόρια στη Ν.Μ. Μολάων

γ) Μεταξύ των υποψηφίων με μηδέν (0) μόρια στη Ν.Μ. Μολάων

Subject: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 3 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Πέμπτη 20-07-2017 έως Δευτέρα 31-07-2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ( 1 ) ΘΕΣΗΣ ΕΠ.Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΜΙΑΣ  ( 1 )   ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ  ( 1 )  ΘΕΣΗΣ ΕΠ.Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ .

Προκήρυξη μίας θέσης ΕΒ ειδικότητας Αναισθησιολογίας.

Το ΓΝ Λακωνίας προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό του ΕΒ για τη ΝΜ Μολάων.

Παρακάτω επισυνάπτονται το κείμενο της προκήρυξης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για τις ανάγκες φύλαξης του Γ.Ν. Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης). Υποβολή αιτήσεων από 18-05-2017 έως 29-05-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. Παρακάτω επισυνάπτονται η αναλυτική ανακοίνωση, η περίληψη αυτής, το έντυπο της αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης.

Σελίδες