ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ:6001549 ).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.866.020,68. με το ΦΠΑ 24%.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Νοσηλευτικών Μονάδων προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό μέσα από νέα , σύγχρονα μηχανήματα και παράλληλα θα βελτιώσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων (των ασθενών αλλά και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Η προμήθεια των ως άνω αναφερόμενων ειδών θα καλύψουν τις ανάγκες των Νοσηλευτικών Μονάδων και θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της παραγωγικής του δυναμικότητας, στην εξυπηρέτηση περισσότερων ασθενών , στη μείωση των λειτουργικών δαπανών λόγω μείωσης αναγκών συντήρησης και στην ενίσχυση των ασθενών καθώς δεν θα χρειαστεί να αναμένουν μεγάλα διαστήματα λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ή μη λειτουργίας κάποιων εκ των μηχανημάτων

Συνημμένα

Leave a Comment