Διακήρυξη (υπ’αρ.16/2023) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης)

Συνημμένα ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (224 kB)16_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ (3 MB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑ (293 kB)ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ (276 kB)

Περισσότερα...

Ανοικτός κάτω των ορίων  ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- αναλωσίμων παραγόντων ελέγχου πήξης με συνοδό εξοπλισμό. Συνημμένα 14_2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΔΑΜ-ΨΗΦΙΑΚΗ (975...

Περισσότερα...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Συνημμένα 10_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ME ΑΔΑΜ- ΨΗΦΙΑΚΗ (596 kB)

Περισσότερα...

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Μεταφοράς δειγμάτων αίματος αιμοδοτών για μοριακό- ορολογικό έλεγχο και μεταφορά δειγμάτων για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του COVID-19....

Περισσότερα...