Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό) της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Σχόλια

Αξιότιμοι ,

Σε συνέχεια του από 4/7/2019 Πρακτικού – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση των Υπερήχων (γενικό, καρδιολογικό, μαιευτικό) της Νοσηλευτικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας και συγκεκριμένα για την για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση του Υπερηχοτομογράφου γενικής χρήσης SIEMENS ACUSON X300 με σειριακό αριθμό 341582, προτείνουμε τα παρακάτω:

 • Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 1.2) Τεχνικής Προδιαγραφής σε: «Ανταπόκριση τεχνικού στους χώρους της αναθέτουσας αρχής για την επίλυση των προβλημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. Κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα η μετάβαση τεχνικού της αναδόχου θα γίνεται το εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την τηλεφωνική ή γραπτή πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.
 • Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 1.3) Τεχνικής Προδιαγραφής σε: «Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από τη συνήθη χρήση εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών».
 • Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 2.3) Τεχνικής Προδιαγραφής σε: «Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ανταλλακτικών με γνήσια, ποιοτικά ελεγμένα, πιστοποιημένα, εγκεκριμένα και προερχόμενα από τον Κατασκευαστικό Οίκο SIEMENS HEALTHCARE GmbH ανταλλακτικά, μέσω του επίσημου δικτύου παραγγελίας και διακίνησης του».
 • Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 3) Τεχνικής Προδιαγραφής σε: «Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον Κατασκευαστικό Οίκο στον προς συντήρηση εξοπλισμό…να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά».
 • Στην υπ΄ αριθμόν 4) Τεχνική Προδιαγραφή απαλοιφή του όρου: «Δεν επιτρέπεται η μεταφορά πέραν της μίας (1) ημερομηνίας προληπτικής συντήρησης για μία φορά».
 • Στην υπ΄ αριθμόν 5) Τεχνική Προδιαγραφή απαλοιφή του όρου: «… και να γνωρίζει στην αναθέτουσα Αρχή τυχόν κωδικούς ασφαλείας που χρησιμοποίησε για απαγόρευση πρόσβασης στον εξοπλισμό κατά το συμβατικό διάστημα ή να τους επαναφέρει στους εργοστασιακούς κωδικούς.».
 • Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 6) Τεχνικής Προδιαγραφής σε: «Σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (μη συμπεριλαμβανομένων εορτών, αργιών, Σαββάτου και Κυριακής) από ώρα 07:00 έως 15:00 και πέραν αυτού του ωραρίου κατόπιν συνεννοήσεως και συμφωνίας με αρμόδιο από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Νοσηλευτικής Μονάδας. Η αποκατάσταση των βλαβών, όσες φορές και αν συμβούν, θα γίνεται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή όσον αφορά τις εργασίες και τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, όπου η Σύμβαση ορίζει. Η προσέλευση του τεχνικού προσωπικού της αναδόχου πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προφορικής ή έγγραφης ειδοποίησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Εάν δεν προσέλθει εμπροθέσμως το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του (είτε σε προγραμματισμένη συντήρηση είτε κατόπιν ειδοποιήσεως της αναθέτουσας αρχής), για κάθε είκοσι τέσσερεις (24) εργάσιμες ώρες καθυστέρησης, θα καταπίπτει εις βάρος της αναδόχου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, ως ποινική ρήτρα η παράταση της σύμβασης τριών (3) ημερών. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή διατηρεί παράλληλα και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης της αναδόχου έκπτωτου. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης μηχανήματος συμφωνείται ρητά σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ανά έτος ανά συντηρούμενο μηχάνημα. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του μηχανήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια – αντιμετώπιση περιστατικού. Ο χρόνος θα προσμετράται αθροιστικά από την ειδοποίηση της Αναδόχου (εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου-Κυριακής) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή Fax, σε αριθμό που θα υποδειχθεί από την Ανάδοχο με την προσφορά της, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 07:00 έως 13:00. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει το χρόνο προληπτικής συντήρησης καθώς και εργασιών αναβάθμισης του μηχανήματος. Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζονται το σύνολο των ωρών του εργάσιμου 24ωρου από την ώρα ειδοποίησης της Αναδόχου, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.».
 • Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 9) Τεχνικής Προδιαγραφής σε: «…Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης Τεχνικού/ών από τον Κατασκευαστικό Οίκο…»
 • Την απαλοιφή της υπ΄ αριθμόν 10) Τεχνικής Προδιαγραφής, δεδομένου ότι η επικείμενη σύμβαση συντήρησης καλύπτει εργασίες, ανταλλακτικά και μία (1) κεφαλή ετησίως και το τίμημα αυτής είναι υπολογισμένο για δώδεκα (12) μήνες.
 • Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 13) Τεχνικής Προδιαγραφής σε: «Η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει να χρησιμοποιεί για τις επισκευές και συντηρήσεις ανταλλακτικά γνήσια, ποιοτικά ελεγμένα, πιστοποιημένα, εγκεκριμένα και προερχόμενα από τον Κατασκευαστικό Οίκο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του Υπερηχοτομογράφου. Να κατατεθούν προς τούτου τα σχετικά πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού.».

Επίσης, προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών στις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον Υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης SIEMENS ACUSON X300:

 • Ο Ανάδοχος να διαθέτει την εξουσιοδότηση του Κατασκευαστικού Οίκου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων.
 • Δεν επιτρέπεται να γίνεται οποιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή τροποποίηση ή εγκατάσταση ανταλλακτικών στα μηχανήματα από πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό από τον Κατασκευαστικό Οίκο και δεν έχουν λάβει προηγουμένως έγκριση από τον Ανάδοχο.
 • Τα παλαιά, κατεστραμμένα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται, περιέχονται στην κυριότητα του Αναδόχου στην κυριότητα του Αναδόχου.

Για κάθε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία είμαστε πάντα στην διάθεσή σας.Με εκτίμηση,

Με εκτίμηση,

Για την Εταιρεία

SIEMENS HEALTHCARE ABEE

Προσθήκη νέου σχολίου