ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ- OCT ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Περιγραφή: 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης προβαίνει στην ανάρτηση των τελικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  μηχανήματος τομογραφίας οπτικής συνοχής –OCT και ψηφιακής αγγειογραφίας αφού έλαβε  υπόψη τις  κατατεθειμένες παρατηρήσεις από την α΄  φάση της δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών μέσω του  ιστότοπου  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Δεν επιδέχονται επιπλέον παρατηρήσεις – σχόλια.

Προσθήκη νέου σχολίου