Διακήρυξη (υπ’αρ.16/2023) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης)

Leave a Comment