Ανοικτός κάτω των ορίων  ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων- αναλωσίμων παραγόντων ελέγχου πήξης με συνοδό εξοπλισμό.

Leave a Comment