Η ΥΠ’ ΑΡ.      55 /2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ″ ΨΥΧΑΤΡΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ″

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.400,00€ CPV : 85111500-5

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Συνημμένα

Leave a Comment